ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : ว่าที่ร้อยตรี วรชัย  ศรีสมุดคำ
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) :

ประวัติการศึกษา : ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ - โทรคมนาคม 
                             วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม

ที่อยู่ : สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
          คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
          83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5674-7151 ต่อ 1490, 1491
ผลงานวิจัย
2556 การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดทดลองเพื่อเสริมทักษะวิชาปฏิบัติการออกแบบวงจรดิจิทัลและตรรกะ
2559 การสร้างและหาประสิทธิภาพ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาการออกแบบวงจรดิจิทัลและตรรกะ เรื่องระบบตัวเลข
2560 การสืบค้นย้อนกลับผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพแบบสุญญากาศของเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์
2561 การพัฒนาชุดควบคุมโรงเรือนระบบอัจฉริยะด้วยสมองกลฝังตัวสำหรับเกษตรกร จังหวัดเพชรบูรณ์
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
2559 วงจรกรองถี่โหมดกระแสแบบหลายหน้าที่โดยใช้ VDTAs - การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8
2559 วงจรกรองหยุดแถบขนาดเล็กสำหรับโครงข่ายสื่อสารไร้สาย - การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 STCCON 2016
2560 ระบบควบคุมและการตอบสนองด้วยแผ่นเสียงผ่านแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ - การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6
2561 การสืบค้นย้อนกลับผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพแบบสุญญากาศของเกษตรกร จังหวัดเพชรบูรณ์ - การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907