ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : อาจารย์ปริยากร  บัวทอง
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Miss. Pariyakorn Buathong

ประวัติการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคพิษณุโลก
                             วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์
                             วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่อยู่ : สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
          คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
          83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5674-7151 ต่อ 1490, 1491
ผลงานวิจัย
2552 การพัฒนาโปรแกรมประมวลผลการเรียนตามรายวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2558 บทบาทและแนวทางในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไอซีทีของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนบ้านโคกดงมูลเหล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์
2559 การใช้เทคนิคร่วมกันคิดที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการกำหนดค่าข้อมูลและคำสั่งพื้นฐาน ในวิชาปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907