ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : อาจารย์ศานต์  พานิชสิติ
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mr.Sant  Phanichsiti

ประวัติการศึกษา : ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
                             ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ)

ที่อยู่ : สาขาวิชาการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
          คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
          83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5674-7151 ต่อ 1433
ผลงานวิจัย
2555 ระบบควบคุมการทำงานแบบมัลติเอเจนท์ของหุ่นยนต์โฟล์คลิฟท์
2556 การพัฒนาระบบควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์โฟล์ลิฟท์
2558 การศึกษาแนวทางการจัดการและนำระบบสารสนเทศมาใช้ในกับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2559 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้เรื่องการจำลองการทำงานของระบบเครือข่าย โดยใช้โปรแกรม Packet Tracer
2560 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู้ผ่านเกมในวิชาระบบเครือขาย โดยใช้โปรแกรม Cisco Aspire Networking Academy Edition
2561 การมีส่วนร่วมในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการในศตวรรษที่ 21 : เรื่องภูมิปัญญาการปลูกมะขามหวาน
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
2559 การศึกษาแนวทางการจัดการและนำระบบสารสนเทศมาใช้กับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ - การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1
2560 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู้ผ่านเกมในวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยใช้ Cisco aspire networking academy edition - RMUTSB Acad. J. (HUMANTIES AND SOCIAL SCIENCE) 2(1) อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907