ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : อาจารย์พีรวัฒน์  สุขเกษม
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mr.Peerawat Sukkasem

ประวัติการศึกษา : ค.บ. ภาษาอังกฤษ - B.Ed. (English)
                             วท.ม. เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ

ที่อยู่ : สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
          คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
          83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5674-7151 ต่อ 1422
ผลงานวิจัย
2558 รูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี การละเล่นท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางสังคมที่นำไปสู่การลดละเลิกอบายมุขในงานประเพณีต่างๆ ของชุมชนในอำเภอหล่มสัก – อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
2559 แนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ทางภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านปราชญ์ชาวบ้านในจังหวัดเพชรบูรณ์
2561 การผลิตสื่อการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นสำหรับเยาวชน
ผลงานตีพิมพ์ / เผยแพร่
2560 แนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดเพชรบูรณ์ - วารสารสุนันทามนุษย์กับสังคม Journal ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
2561 การศึกษาและประเมินต้นทุนของระบบป้องกันไฟฟ้าแรงดันต่ำเพื่อสร้างฐานข้อมูลสำหรับการเรียนรู้และการออกแบบการติดตั้งระบบป้องกันทางไฟฟ้า - การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 13 ในระหว่างวันที่ 21 – 22 เมษายน 2561

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907