อาจารย์เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

 

  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฏิ์พนธ์ พรรณรัตนชัย
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรัตว์ รัตนวัย
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 

 

 

อาจารย์ยศวรรธน์ จันทนา
รองคณบดีฝ่ายวางแผน

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำผึ้ง พูนวิวัฒน์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

 

 

อาจารย์พิพัฒน์ ชนาเทพาพร
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

 

  

อาจารย์นภาพร ตุ้มทองคำ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

  

 

ดร. ภาวนา จันทรสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314