ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : อาจารย์ประธาน  เรียงลาด
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mr.Prathan  Rienglard

ประวัติการศึกษา : B.Sci Animal Science Khonkaen University
                         M.Sci Animal Science Khonkaen University

ที่อยู่ : สาขาวิชาเอกสัตวศาสตร์
         คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
         มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
         83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5674-7151 ต่อ 3910
ผลงานวิจัย
2551 การเลี้ยงโคเนื้อภายใต้ระบบการแทะเล็มหมุนเวียนในแปลงหญ้าขน (Brachiaria mutica) ร่วมกับการเสริมด้วยอาหารข้นอย่างจำกัด
2552 การเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรเพื่อพัฒนาคุณภาพมะขามหวานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านตะเบาะ  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์
2552 การศึกษาเปรียบเทียบขุนโคเนื้อด้วยหญ้าพืชอาหารสัตว์ 3 ชนิด
2554 การพัฒนารูปแบบการตัดแต่งต้นมะขามหวานเพื่อควบคุมความสูงและทรงพุ่มแบบมีส่วนร่วมกับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะขามหวานจังหวัดเพชรบูรณ์
2554 ผลของการใช้เปลือกมะขามหวานประกอบอาหารสำเร็จรูปที่มีต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของโคเนื้อ
2555 การพัฒนานวัตกรรมการเทียบสัดส่วนต้นต่อกิ่งเลี้ยงที่เหมาะสมต่อการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพมะขามหวานแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายเกษตรกร จังหวัดเพชรบูรณ์
2561 อิทธิพลของพืชอาหารสัตว์ร่วมกับอาหารข้นเสริมด้วยละอองข้าวโพดที่มีต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของโคบราห์มันระยะรุ่น
ตีพิมพ์ / เผยแพร่ งานวิจัย
   

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314