ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : อาจารย์พิพัฒน์  ชนาเทพาพร
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Piphat  Chanartaepaporn

ประวัติการศึกษา : 2532  วท.บ. เกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
                         2538  วท.ม. เกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                         กำลังศึกษาต่อ วท.ด. สัตวบาล – สัตวศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่อยู่ : สาขาวิชาเอกสัตวศาสตร์
         คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
         มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
         83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5674-7151 ต่อ 3909
ผลงานวิจัย
2543 การวัดประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของลูกปลาดุกวัยอ่อนต่อระดับโปรตีนในอาหารที่แตกต่างกันในแต่ละฤดูกาลในจังหวัดเพชรบูรณ์ แหล่งทุน สำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ (ผู้ร่วมวิจัย)
2544 การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตและสภาพปัญหาการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ แหล่งทุน สำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย)
2544 ผลของระดับอุณหภูมิที่แตกต่างกันที่มีผลในการเก็บรักษาคุณภาพมะขามหวานพันธุ์สีทอง พันธุ์สีชมพู และพันธุ์ประกายทองแหล่งทุน สำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ (ผู้ร่วมวิจัย)
2547 โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชผักปลอดภัยสารพิษ แหล่งทุน สำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย)
2555 การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมและการพัฒนาพันธุกรรมโคนมในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์
2556 ความแปรปรวนของปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายเตาและสาหร่ายลอนในแหล่งน้ำธรรมชาติของจังหวัดเพชรบูรณ์
2556 ผลของการจัดการฟาร์มโคนมที่แตกต่างกัน ต่อสุขภาพ ปริมาณผลผลิตน้ำนมและคุณภาพน้ำนมของโคนมในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์
2557 การจัดการศัตรูมะขามหวานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะขามหวาน จังหวัดเพชรบูรณ์
 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
2545 ผลของพันธุ์ต่อปริมาณน้ำนม ความสมบูรณ์ของร่างกาย และดัชนีการผสมเทียมในโคนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ แหล่งทุน สำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) ตีพิมพ์วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร
2548 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของกลอย การอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์แบบยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนถ้ำน้ำบัง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เผยแพร่ในการประชุมวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2549
2551 ปัจจัยที่มีผลกระทบของ Pasture Based ต่อ metabolic Homeostasis ในระยะก่อนและหลังคลอดในโคนมของประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เผยแพร่ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 46 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2551
2559 การจัดการศัตรูมะขามหวานโดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ปลูกมะขามหวาน จังหวัดเพชรบูรณ์ - การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314