ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : อาจารย์สุภาพร  บางใบ
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mrs.Supaporn  Bangbai

ประวัติการศึกษา : วท.บ. ศึกษาศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                             วท.ม. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่อยู่ : สาขาวิชาการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
         คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
         มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
         83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5674-7151 ต่อ 3912 , 1129
ผลงานวิจัย
2549 การยืดอายุขิงสด โดยใช้สารสกักจากพืชสมุนไพรและสารส้ม แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2551 การทำการเกษตรแบบพอเพียงภายใต้การอนุรักษ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่ยั่งยืนสู่ชุมชนท้องถิ่นของเกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ์ แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2552 โครงการวิจัยและการทำการเกษตรเชิงอนุรักษ์ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านหนองแหวน และชุมชนบ้านระหาร ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2552 การพัฒนารูปแบบการปรับปรุงดินภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านหนองแหวน และชุมชนบ้านระหาร ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
2554 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แหล่งทุน สกอ.
2555 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็กจังหวัดเพชรบูรณ์ (งบบริหารแผนงานวิจัย)
2555 การคงอยู่ของสมุนไพรและผักพื้นบ้านของชุมชนลุ่มน้ำเข็ก
2558 สืบสานภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่ถูกลืม : บ้านนางั่ว จังหวัดเพชรบูรณ์
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
2559 สืบสานภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่ถูกลืม : บ้านนางั่ว จังหวัดเพชรบูรณ์ - การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314