ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : ดร.นุชจรี สิงห์พันธ์
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) :
Dr. Nootjaree Singpan

ประวัติการศึกษา : พ.ศ.2548 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร (B.S Agriculture)
                             พ.ศ.2552 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร) - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (M.S Agricultural Biotechnology)
                             พ.ศ.2559 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร) - มหาวิทยาลัยนเรศวร (Ph.D. Agricultural Science)

ที่อยู่ : สาขาวิชาเอกพืชศาสตร์
          คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
          83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5674-7151 ต่อ 1444
ผลงานวิจัย
2553 การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ที่มีผลต่อการพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนาทางการเกษตร แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2553 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมะขามหวานและการชักนำให้เกิดความแปรปรวนโดยใช้รังสีแกรมม่า แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2554 เกษตรอินทรีย์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต แหล่งทุน สกอ.
2554 การวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากต้นยาสูบเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2555 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยผลผลิตเกษตรลุ่มน้ำเข็ก แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (พิจารณาผ่าน วช.)
2559 การพัฒนาระบบการผลิตผักสวนครัวอินทรีย์ด้วยปุ๋ยมูลไส้เดือนคุณภาพสูงในจังหวัดเพชรบูรณ์ แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2560 หัวหน้าชุดโครงการวิจัย การอนุรักษ์ แนวทางการใช้ประโยชน์และการพัฒนามันพื้นเมืองสกุล Dioscorea sp. สู่อุตสาหกรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์
2560 โครงการวิจัยย่อยที่ 2 การทำลายการพักตัวและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันพื้นเมืองสกุล Dioscorea sp.
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
2551   ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโต BA kinetin TDZ NAA และ IBA ที่มีผลต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสบู่ดา (Jatropha curcas L.)  - การเผยแพร่ : รูปเล่ม ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน (2551)
2552 การหาวิธีการที่เหมาะสมในการถ่ายยีนเข้าสู่ Cryptocoryne affinis โดยใช้ Agrobacterium tumefaciens เป็นพาหะ - การเผยแพร่ : วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร และการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยนเรศวร (2552)
2552 การถ่ายยีนเข้าสู่ใบพายโดยใช้ Rhizobium radiobactor - การเผยแพร่ : การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2552)
2552 การถ่ายยีนโปรตีนเรืองแสงสีเขียวเข้าสู่พรรณไม้น้าสกุล Cryptocoryne โดยใช้ Agrobacterium tumefaciens เป็นพาหะ - การเผยแพร่ : รูปเล่ม สานักวิทยาบริการ ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน (2552)
2553 การหาวิธีการที่เหมาะสมในการถ่ายยีนเข้าสู่ Cryptocoryne wendtii ‘Brown’ โดยใช้ Agrobacterium tumefaciens - การเผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ครั้งที่ 3 (AgBiotech Graduate Conference III) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
2556 Tudses, N., Pramjet, D., Pramjet, S. 2013. Efficient method for protoplast isolation of Jatropha currcas L. The 4th Regional AFOB Symposium 2013 ‘bioenergy, biorefinery and beyond’. Pramjet, D., Tudses, N., Pramjet, S. 2012. Isolation of protoplasts of Jatropha curcas L. The International Symposium on Human Development and Sustainable Utilization of Natural Resources in Asian Countries and The 6th Korea-Thailand-Indonesia Joint Symposium on Biomass Utilization and Renewable Energy.
2556 Tudses, N., Pramjet, D., Pramjet, S. 2013. Effects of Applying Plant Growth Regulators onto Stigma on Fruit Set and Seed Set in Intergeneric Hybrids between Jatropha currcas L. and Ricinus communis L. The 7th Korea-Thailand-Indonesia Joint Symposium on Biomass Utilization and Renewable Energy Integration of Agriculture and Biotechnology’.
2557 Tudses, N., Pramjet, D., Pramjet, S. 2014. Optimal Conditions for High-Yield Protoplast Isolations of Jatropha curcas L. and Ricinus communis L. American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci. 14(3): 221-230.
2557 Tudses, N., Pramjet, D., Pramjet, S. 2014. Protoplast isolation, culture, and fusion between Jatropha curcas L. and Ricinus communis L. The 8th Korea-ASEAN Joint Symposium on Biomass Utilization and Renewable Energy Integration of Agriculture and Biotechnology
2558 Tudses, N., Pramjet, D., Pramjet, S. 2015. Establishment of Method for Protoplast Fusion with PEG-mediated between Jatropha curcas L. and Ricinus communis L. International Journal of Life Sciences Biotechnology and Phama Research. 4(1): 50-56.
2558 Tudses, N., Pramjet, D., Pramjet, S. 2015. Establishment of Method for Protoplast Fusion with PEG-mediated between Jatropha curcas L. and Ricinus communis L. International Journal of Life Sciences Biotechnology and Phama Research. 4(1): 50-56.
2559 ประสิทธิภาพปุ๋ยมูลไส้เดือนต่อการผลิตพริกจินดาในโรงเรือนปลูกพืชทดลอง - การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 8
2559 ปริมาณปุ๋ยมูลไส้เดือนที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงกวา ในสภาพโรงเรือน - การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3
2559 Isolation and Mycelial Growth of Mushrooms on Different Yam-based Culture Media - Journal of Applied Biology and Biotechnology เป็นวารสารระดับนานาชาติ (ไม่มีค่า Impact Factor)
2560 ปริมาณมูลไส้เดือนดินสายพันธุ์แอฟริกันไนท์คลอเลอร์ (Eudrilus eugeniae) ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของคะน้า (Brassica alboglabra) ในสภาพโรงเรือน - การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6
2561 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันเลือด - งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 วันที่ 8 – 9 มีนาคม 2561

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907