ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : ดร.สุวิชา  พุทธารัตน์
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Suwicha  Phuttarat

ประวัติการศึกษา : ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
                             ปริญญาศึกษามหาบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่อยู่ : สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
          คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
          83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
หมายเลขโทรศัพท์ :  0-5671-7126  ภายใน 1702
ผลงานวิจัย
2554 วิจัยและพัฒนาระบบควบคุมและแสดงระดับปริมาตรของน้ำด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ปี 2554 การเผยแพร่: วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์ แหล่งทุน สำนักวิจัยและพัฒนา หมาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2555 วิจัยและพัฒนาการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ้านพักอาศัย
2556 แบบจำลองปั๊มน้ำอาคารสูงเพื่อการศึกษาการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907