ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : อาจารย์ปิยพงศ์  บางใบ
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mr.Piyapong  Bangbai

ประวัติการศึกษา : วท.บ. การประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
                             
วท.ม. ส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ที่อยู่ : สาขาวิชาเอกการจัดการการเกษตร
          คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
          83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5674-7151 ต่อ 3912, 3908
ผลงานวิจัย
2543 การรวบรวมเทคโนโลยีการเกษตรพื้นบ้านของเกษตรกรในภาคเหนือตอนล่าง แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2543 การรวบรวมเทคโนโลยีการเกษตรพื้นบ้านของเกษตรกรในจังหวัดพิจิตร แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2548 การมีส่วนร่วมของสหภาคีระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์มะขามหวาน จังหวัดเพชรบูรณ์ แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2552 การใช้ฮอร์โมน 17?- เอสตราไดออล ในการแปลงเพศกบ แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2552 การพัฒนาสูตรอาหารสัตว์น้ำภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านหนองแหวน และชุมชนบ้านระหาร ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2555 ชุมชนต้นน้ำรักษ์ลุ่มน้ำเข็ก
2556 สืบสาน  สร้างสรรค์  ผืนแผ่นดินเกษตรของพ่อตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2557 การใช้สาหร่ายสไปรูลิน่าผสมอาหารในการเลี้ยงลูกกบแปลงเพศ
2559 สืบสานภูมิปัญญาเครื่องมือประมงพื้นบ้านลุ่มน้ำป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
2561 ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ผลงานวิจัย
2560 ผลของสาหร่ายสไปรูลิน่าต่อการเจริญเติบโตของกบแปลงเพศ - การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4
  สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเครื่องมือประมงพื้นบ้านลุ่มแม่น้ำป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ - การประชุมวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907