ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : อาจารย์เสริมศักดิ์  ทิพย์วงศ์
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Sermsak  Thipwong

ประวัติการศึกษา : วศ.บ. (ไฟฟ้ากำลัง) สภาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น
                             วศ.บ. (ไฟฟ้ากำลัง) สภาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น

ที่อยู่ : สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
          คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
          83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หมายเลขโทรศัพท์ :  0-5671-7126  ภายใน 1702
ผลงานวิจัย
2552 ชุดประลองการควบคุมและแสดงผลระบบสายพานลำเลียงโดยใช้คอมพิวเตอร์
2555 ชุดโคมหลอดแอลอีดีสำหรับกังหันลมผลิตไฟฟ้า
2556 กังหันลมผลิตไฟฟ้าสำหรับการส่องสว่างภายนอกอาคาร
2557 การสร้างเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายสำหรับระบบเตือนภัยและเฝ้าระวังน้ำหลากของจังหวัดเพชรบูรณ์
2558 การสืบสานพลังงานทดแทนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : การพัฒนาระบบน้ำอัตโนมัติจากเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อรดน้ำต้นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
2560 โครงการวิจัยย่อยที่ 1 การสำรวจระบบป้องกันและตรวจวัดการรั่วของกระแสไฟฟ้าในแต่ละครัวเรือนของชุมชน ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก เพชรบูรณ์ เพื่อประเมินความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางป้องกัน
2561 โครงการย่อยที่ 3 การออกแบบและพัฒนาเครื่องอัดเพลาะไม้ไผ่ควบคุมอุณหภูมิสำหรับผลิตแผ่นไม้ประกอบในอุตสาหกรรมไม้ไผ่ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
2559 การสืบสานพลังงานทดแทนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : การพัฒนาระบบรดน้ำอัตโนมัติจากเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อรดน้ำต้นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ - การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4
2561 การศึกษาและออกแบบวิธีประเมินความปลอดภัยทางไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำเพื่อสำรวจและสร้างความปลอดภัยสู่ชุมชน - การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 13 ในระหว่างวันที่ 21 – 22 เมษายน 2561

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907