ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : อาจารย์นิสิต  องอาจ
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Nisit  Ongoad

ประวัติการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
                             ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ที่อยู่ : สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
          คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
          83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
หมายเลขโทรศัพท์ :  0-5671-7126  ภายใน 1702
ผลงานวิจัย
2554   การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องสถิติในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย
2555 ชุดประลองการควบคุมลิฟท์จำลอง 4 ชั้น แบบคู่ด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร์
2556 ชุดสาธิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาด  300  วัตต์
2557 การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อเฝ้าระวังภัยพิบัติของจังหวัดเพชรบูรณ์
2558 ระบบส่องสว่างหลอกแอลอีดีในอาคารเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
2559 การศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศของนักศึกษา ภาค กศ.ปช. วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
2559 สถาปัตยกรรมบ้านเรือนพักอาศัยด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การพัฒนา อย่างมั่นคงแข็งแรง สร้างกระบวนการชุมชนมีส่วนร่วมในจังหวัดเพชรบูรณ์ แหล่งทุน สกอ.
2560 การพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานระหว่างกังหันลมร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อเป็นต้นแบบครัวเรือนตามแนวพระราชดำริพลังงานทดแทนสำหรับหมู่บ้านทหารผ่านศึกบ้านเสลียงแห้ง 1 ตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
 2555 ชุดสาธิตการนับจำนวนและควบคุมพื้นที่การจอดรถยนต์ด้วย พีแอลซี ตีพิมพ์ในวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร ปีที่ 14 ฉบับที่1 มกราคม – มิถุนายน 2555 
2556 ชุดประลองการควบคุมลิฟต์จำลอง 4 ชั้นแบบคู่ ด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ Experimental Set on Life controller of Four-level twin-type with Programmable Logic Controllers (PLC) ตีพิมพ์ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2556
2559 ระบบส่องสว่างหลอดแอลอีดีในอาคารเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ - การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3
2561 Power Generation System Developent as Blend Between Wind Furbine with Solar Panels to From a household follow Think Guide of King Bhumi renewable Energy - Journal of Environmental Education 9 (19) : 65-72, 2018 วารสารอยู่ในฐานข้อมูล TCI

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907