ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศันสนีย์  อุตมอ่าง
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof. Sansanee  Uttama-ang

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี วุฒิ กศ.บ. (คหกรรมศาสตร์) อาหารและโภชนาการ
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร
                             ปริญญาโท วุฒิ คศ.ม. (คหกรรมศาสตร์)อาหารและโภชนาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ที่อยู่ : สาขาวิชาเอกคหกรรมศาสตร์
          คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
          83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5674-7151 ต่อ 4501, 4502
ผลงานวิจัย
2547 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานวัตถุดิบและกระบวนการจัดการผลิตผ้าทอพื้นบ้าน บ้านท่าผู ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) แหล่งทุนสกอ.
2548 การผลิตกลอยผงเพื่อลดการใช้แป้งในขนมไทย แหล่งทุน เครือข่ายวิจัยภาคเหนือตอนล่าง ปี 2548
2549 การพัฒนาน้ำมะขามไฮไฟเบอร์ แหล่งทุน 3 ธนาคาร (ธนาคารออมสิน, ธกส., ธนาคารวิสาหกิจขนาดกลาง) ปี 2549
2550 การพัฒนาการแปรรูปและการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์กลอยเพื่อการส่งเสริมการเป็นวิสาหกิจชุมชน ของชุมชนถ้ำน้ำบัง ต.นายม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ แหล่งทุน วช. ปี 2550
2550 การพัฒนาชุดอาหารม้งเพื่อการท่องเที่ยว บ้านเข็กน้อย  ตำบลเข็กน้อย  อำเภอ เขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์ แหล่งทุน วช. ปี 2550
2550 การพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะขามหวานเพื่อสุขภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะขามหวานจังหวัดเพชรบูรณ์ แหล่งทุน วช. ปี 2550
2550 รายงานการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการพัฒนาโจทย์วิจัย แหล่งทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2550 รายงานการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชาขนมอบ แหล่งทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2551 การพัฒนาไก่ย่างข้าวเบือเชิงพาณิชย์ แหล่งทุน วช. ปี 2551
2551 อาหารว่างพื้นบ้านไทหล่ม แหล่งทุน วช. ปี 2551
2554 การพัฒนาทองม้วนข้าวกล้องเสริมโปรตีนจากเนื้อปลาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป บ้านกุดกุ่ม  ต.บุ่งคล้า  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ แหล่งทุนเครือข่ายวิจัยภาคเหนือตอนล่าง ปี 2554
2554 การพัฒนาซอสผัดกระเพราเพื่อเป็นต้นแบบเชิงอุตสาหกรรม งบประมาณแผ่นดิน มรภ. ปี 2554
2554 การพัฒนากะหรี่ปั๊บไส้มะขามหวานเพื่อเป็นของฝากจากเพชรบูรณ์ งบประมาณแผ่นดิน มรภ. ปี 2554
2554 การจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 2554
2554 การพัฒนากะหรี่ปั๊บไส้มะขามหวานเพื่อเป็นของฝากจากจังหวัดเพชรบูรณ์
2555 การผลิตซอสหลนเพื่อเป็นต้นแบบการผลิตเชิงอุตสาหกรรม
2555 การพัฒนาตำบลอาหารจากไข่น้ำเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ระดับชุมชนและเชิงพาณิชย์
2557 การผลิตเครื่องดื่มบัวบกใยอาหารสูงในน้ำสมุนไพร
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
2547 ขนมจีนหล่มเก่า ปีที่ตีพิมพ์ 2547 แหล่งทุน สกอ.
2548 ขนมจีนเพื่อสุขภาพหล่มเก่า ปีที่ตีพิมพ์ 2548 แหล่งทุน สกอ.
2548 ภูมิปัญญาในการกำจัดพิษกลอย บ้านถ้ำน้ำบัง ตำบลนายม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีที่ตีพิมพ์ 2548 แหล่งทุน เครือข่ายวิจัยภาคเหนือตอนล่าง
2554 การพัฒนาทองม้วนข้าวกล้องเสริมโปรตีนจากเนื้อปลาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านกุดกุ่ม ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 “การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียง” ในระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี
2561 การผลิตผงไก่ย่างข้าวเบือสำเร็จรูป - งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 วันที่ 8 – 9 มีนาคม 2561

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314