ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลณัฐ  ฉัตรตระกูล
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Assistant Prof. Dr. Amonnat  Chattrakul

ประวัติการศึกษา : วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                             วท.ม. (เกษตรศาสตร์) สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                             วท.ด. (เกษตรศาสตร์) สาขาพืชสวน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่อยู่ : สาขาวิชาเอกพืชศาสตร์
          คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
          83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5674-7151 ต่อ 3910
ผลงานวิจัย
2543 โครงการวิจัยเรื่อง การรวบรวมเทคโนโลยีการเกษตรพื้นบ้านของเกษตรกรภาคเหนือตอนล่าง
2543 โครงการวิจัยเรื่อง การรวบรวมเทคโนโลยีการเกษตรพื้นบ้านของเกษตรกรในจังหวัดพิจิตร
2544 โครงการวิจัยเรื่อง การแก้ปัญหาการให้ผลเว้นปี และการปรับปรุงเทคนิคการผลิตผลไม้นอกฤดูกาลในลิ้นจี่ ลำไย และมะม่วง ปี พ.ศ. 2544 – 2546 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทยา สรวมศิริ เป็นหัวหน้าโครงการ คณะผู้วิจัยฝ่ายไทย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาวิน มะโนชัย  ดร.ดรุณี นาพรหม  นางสาวอมลณัฐ ฉัตรตระกูล  นายสิทธิเดช ร้อยกรอง  และนางสาวกนกวรรณ ศรีงาม คณะผู้วิจัยฝ่ายเยอรมัน ได้แก่ Prof. Dr. F. Bangerth, Dr. M. Hegele, Prof. Dr. V. Roemheld Uninversity of Hohenheim, Stuttgart, Germany ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการความร่วมมือระหว่างไทย – เยอรมัน (NRCT-DFG) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2546 ดำเนินโครงการวิจัยและเข้ารับการฝึกอบรมเรื่อง How qualitative redio-immunological assays (RIA) are working in off-season fruit in lichi ณ University of Hohenheim, Stuttgart, Germany ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก Deutsche Forschungsgemein Schzft German Research Council and National Research Council of Thailand (NRCT-DFG) ระหว่างเดือน กันยายน พ.ศ. 2546 ถึงเดือนมกราคม 2547
2548 โครงการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของสหภาคีระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์มะขาม จังหวัดเพชรบูรณ์
2548 การพัฒนาการผลิตและการตลาดเพื่อเข้าสู่ระบบการจัดการคุณภาพ GAP ของเกษตรกรผู้ปลูกพริกในจังหวัดเพชรบูรณ์  แหล่งทุน เครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง (มน.)
2550 รายงานผลการวิจัยเรื่อง สภาวะและวิธีการที่เหมาะสมในการขยายพันธุ์พืชสมุนไพรขมิ้นชัน แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2550 การพัฒนาศักยภาพของสมุนไพรในเชิงการค้าของชาวเขา บ้านเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2550 การพัฒนาศักยภาพการผลิตสมุนไพรในเชิงการค้าของชาวเขา บ้านเข็กน้อย อำเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ์
2552 โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการผลิตและการตลาดเพื่อเข้าสู่ระบบการจัดการคุณภาพ GAP ของเกษตรกรผู้ปลูกพริกในจังหวัดเพชรบูรณ์
2552 การพัฒนาวิธีการผลิตพริกที่เหมาะสมในการป้องกันกำจัดหนอนด้วงกินรากและโรคแอนแทรกโนสของเกษตรกรในอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ แหล่งทุน เครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง (มน.)
2553 การสร้างรูปแบบการบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการสู่ความพอเพียงและยั่งยืนของชุมชนบ้านป่าบง ตำบลตะเบาะ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2553 โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาไปสู่ชุมชนแห่งความพอเพียง ของหมู่บ้านป่าบง ตำบลตะเบาะ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2554 การพัฒนาการผลิตและการตลาดข้าวเพื่อเข้าสู่มาตรฐานข้าวอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
2554 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือใช้ของมะขาม
2555 เทคโนโลยีการผลิตและการใช้ประโยชน์ของไข่น้ำในเชิงพาณิชย์ (งบบริหารแผนงานวิจัย)
2555 การพัฒนาการผลิตและการเก็บรักษาไข่น้ำ
2556 ศักยภาพทางอัลลีโลพาทีในไข่น้ำที่มีต่อพืชทดสอบ
2557 เทคโนโลยีการผลิตบัวบกและการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ
2557 เทคโนโลยีการผลิตบัวบกปลอดสารพิษสู่ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
2542 โครงการวิจัยเรื่อง การตอบสนองของเกษตรกรต่อเทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพส้มโอท่าข่อยในจังหวัดพิจิตร ตีพิมพ์ลงราชภัฏเพชรบูรณ์สาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 ตุลาคม 2542 – มีนาคม 2543:85-89
2544 Manochai, P., Chattrakul, A., Sruamsiri, P., Naphrom, D., Hegele, M. and F. Bangerth. 2001. Factor influencing flower induction in longan by KCIO3.  Extended Abstracts of the 9th International Symposium on Plant Bioregulators in Fruit Production. Zeditors: Kang, S. M., Bangerth, F. and S. K. Kim. International Society for Horticultural Science (ISHS) and Korean Society for Horticultural Science (KSHS).
2547 Hegele, M., Naphrom, D., Manochai, P., Chattrakul, A., Sruamsiri, P. and F. Bangerth. 2004. Effect of leaf age on the response of flower induction and related hormonal changes in longan trees after KCIO3 treatment. Acta Horticulturae 653:417-424.
2547 พัชรินทร์ อินต๊ะ  อมลณัฐ ฉัตรตระกูล  พาวิน มะโนชัย  และพิทยา สรวมศิริ. 2547. ผลของการควั่นกิ่งและการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตที่มีต่อการออกดอกของลิ้นจี่. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 35 ฉบับที่ 5-6 (พิเศษ) สิงหาคม – ธันวาคม 2547: 113-116.
2547 อมลณัฐ ฉัตรตระกูล  ดรุณี นาพรหม  สัญชัย พันธโชติ  และพิทยา สรวมศิริ. 2547. การเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนใน Xylem sap และในใบของลิ้นจี่ภายใต้สภาวะชักนำให้ออกดอกด้วยอุณหภูมิต่ำ. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปี 35 ฉบับ 5–6 (พิเศษ) สิงหาคม – ธันวาคม 2547: 117–120.
2547 พาวิน มะโนชัย  วรินทร์ สุทนต์  วินัย วิริยอลงกรณ์  จิรนันท์ เสนาหาญ  เสกสันต์ อุสสหตานนท์  นภดล จรัสสัมฤทธิ์  อมลณัฐ ฉัตรตระกูล  และพิทยา สรวมศิริ. 2547. การชักนำการออกดอกของลำไยด้วยสารคลอเรต. พิมพ์ครั้งที่ 1. สาขาไม้ผล ภาควิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สินีนาฎการพิมพ์ เชียงใหม่
2548 อมลณัฐ ฉัตรตระกูล  ดรุณี นาพรหม  พาวิน มะโนชัย  และพิทยา สรวมศิริ. 2548. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณออกซินที่ตายอดกับการออกดอกของลิ้นจี่. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 36 ฉบับที่ 5-6 2548: 209-215.
2551 อมลณัฐ ฉัตรตระกูล  รัฐพล ชูยอด  รังสฤษฏิ์ เกาะแก้ง  พิสมัย ผลประเสริฐ  และกนกภรณ์ แสงประทีป. 2551. การพัฒนาการผลิตและการตลาดเพื่อเข้าสู่ระบบการจัดการคุณภาพ GAP ของเกษตรกรผู้ปลูกพริกในจังหวัดเพชรบูรณ์. ในรายงานการประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 28 -29 กรกฎาคม 2551 พิษณุโลก. น. 325.
2560 ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตของกระดอม - การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16
ตำรา
2547 อมลณัฐ ฉัตรตระกูล  ดรุณี นาพรหม  พาวิน มะโนชัย  และพิทยา สรวมศิริ. 2548. การเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนในใบและคายอดของลิ้นจี่ภายใต้สภาวะชักนำให้ออกดอกด้วยอุณหภูมิต่ำ. เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2 สาขาวิชาพืช  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 20 สิงหาคม 2547 เชียงใหม่.

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314