ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : อาจารย์ธนภัทร  วรปัสสุ
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mr.Thanaput  Worapussu

ประวัติการศึกษา : วท.บ. การประมง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
                             
วท.ม. เทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ที่อยู่ : สาขาวิชาเอกการจัดการการเกษตร
          คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
          83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5674-7151 ต่อ 3917
ผลงานวิจัย
2556 ผลของ 17 beta  estradiol  ต่อการแปลงเพศของปลาหมอ
2557 ผลของยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ต่อการเจริญเติบโตของปลาหมอ
2558 ผลของไคโตซานต่อการเจริญเติบโตของปลาหมอ
2559 การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการเลี้ยงปลาหมอร่วมกับปลานิล
2560 โครงการวิจัยย่อยที่ 4 ผลของการใช้เศษเหลือจากกระบวนการหมักมันสกุล Dioscorea sp. ด้วยยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ต่อการเจริญเติบโตและการตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันของปลาหมอ
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
2554 ผลของพรีไบโอติกและไพรไบโอติกต่อการเจริญเติบโตและระบบภูมิคุ้มกันของปลานิลแปลงเพศ (Oreochromis niloticus) – งานประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2554
2558 ผลของฮอร์โมน 17 เบตา เอสตราไดออลต่อการแปลงเพศปลาหมอ - การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 9 วันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2558
2559 ผลของยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ต่อการเจริญเติบโตของปลาหมอ - การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 5
2560 ผลของไคโตซานต่อการเจริญเติบโตของปลาหมอ - การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314