ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : นางสาวพรทิศา  ทองสนิทกาญจน์
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Miss. Porntisa Thongsanitkan
ตำแหน่ง : อาจารย์
หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
วิชาเอก : เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ประวัติการศึกษา : 
     - วท.ม. เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
     - วท.บ. ประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ประสบการณ์ด้านการวิจัย
หัวหน้าโครงการ
 2563 การพัฒนาสูตรอาหารปลาดุกจาก เศษเหลือของการแปรรูปโคเนื้อ
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)]
 2562 การศึกษาคุณภาพน้ำและความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืช ในอ่างเก็บน้ำรัตนัย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ] 
 2559 การเสริมเมล็ดมะขามในอาหารปลานิล
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ] 
2558 การเสริมโปรตีนเซริซินในอาหารปลานิลต่อระบบภูมิคุ้มกัน
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : นักวิจัยรุ่นใหม่]

ผู้ร่วมวิจัย
 2562 ความหลากชนิดของปลาในเขตลุ่มน้ำเข็ก
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ]
[หัวหน้าโครงการฯ : ธนภัทร วรปัสสุ   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] 
 2561 คุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำของอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ]
[หัวหน้าโครงการฯ : ณัฐรินทร์ ศิริรัตนนันท์   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] 
2560  การอนุรักษ์ แนวทางการใช้ประโยชน์และการพัฒนามันพื้นเมืองสกุล Dioscorea sp. สู่อุตสาหกรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ]
[หัวหน้าโครงการฯ : นุชจรี สิงห์พันธ์   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] 
 2560 (โครงการวิจัยย่อย) ผลของการใช้เศษเหลือจากกระบวนการหมักมันสกุล Dioscorea sp. ด้วยยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ต่อการเจริญเติบโตและการตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันของปลาหมอ
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ]
[หัวหน้าโครงการฯ : ธนภัทร วรปัสสุ   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] 
 2560 การเลี้ยงลูกปลานิลด้วยไข่น้ำร่วมกับอาหารเม็ดสำเร็จรูปปลาดุกในบ่อวงซีเมนต์เพื่อช่วยลดต้นทุนค่าอาหารปลา
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น]
[หัวหน้าโครงการฯ : ณัฐรินทร์ ศิริรัตนนันท์   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
 2559 การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการเลี้ยงปลาหมอร่วมกับปลานิล
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ]
[หัวหน้าโครงการฯ : ธนภัทร วรปัสสุ   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] 

บทความวิจัยที่ได้รับการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
 
 2560 ผลของไคโตซานต่อการเจริญเติบโตของปลาหมอ
ธนภัทร วรปัสสุ1, พรพิมล ผุยกัน2, ปิยพงศ์ บางใบ3, ณัฐรินทร์ ศิริรัตนันท์4, พรทิศา ทองสนิทกาญจน์5
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6 26 - 27 มกราคม 2560 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา] 
2560  การเสริมเมล็ดมะขามในอาหารปลานิล
พรทิศา ทองสนิทกาญจน์1, ธนภัทร วรปัสสุ2, ณัฐรินทร์ ศิริรัตนันท์3
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10 วันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2560] 
2559 การเสริมโปรตีนเซริซินในอาหารปลานิลต่อระบบภูมิคุ้มกัน
พรทิศา ทองสนิทกาญจน์1, ณัฐรินทร์ ศิริรัตนันท์2, ธนภัทร วรปัสสุ3, อรพินท์ จินตสถาพร
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 “งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314