ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : อาจารย์พรทิศา  ทองสนิทกาญจน์
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Miss. Porntisa Thongsanitkan

ประวัติการศึกษา : วท.บ. ประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
                           
วท.ม. เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ที่อยู่ : สาขาวิชาเอกเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
          คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
          83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5674-7151 ต่อ 3917
ผลงานวิจัย
2558 การเสริมโปรตีนเซริซินในอาหารปลานิลต่อระบบภูมิคุ้มกัน
2559 การเสริมเมล็ดมะขามในอาหารปลานิล
2562 การศึกษาคุณภาพน้ำและความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืช ในอ่างเก็บน้ำรัตนัย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
2559 การเสริมโปรตีนเซริซินในอาหารปลานิลต่อระบบภูมิคุ้มกัน - การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3
2560 การเสริมเมล็ดมะขามในอาหารปลานิล - การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907