ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : อาจารย์บุษบากร  คงเรือง
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Miss Budsabagorn Kongreong

ประวัติการศึกษา : วท.บ (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
                             
วศ.ม. (วิศวกรรมวัสดุ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ที่อยู่ : สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
          คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
          83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5674-7151 ต่อ 1608
ผลงานวิจัย
2553 การพัฒนาสารเคลือบไททาเนียมไดออกไซด์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผักและผลไม้, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2553
2556 การออกแบบและสร้างตะแกรงสำหรับการคัดขนาดมะขามฝักดิ่ง (Design and Build of Sizing Grid for Tamarind Pods Vertically.) (ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทนักวิจัยหน้าใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์)
2558 การพัฒนาสารเคลือบ TiO2 ในการประยุกต์ใช้กับวัสดุกันกระแทก เพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงน้ำดอกไม้หลังการเก็บเกี่ยว
2559 การออกแบบและประดิษฐ์เครื่องหั่นสมุนไพรว่านชักมดลูกเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรในจังหวัดเพชรบูรณ์
2560 การจัดการเทคโนโลยีการอบแห้งสมุนไพรว่านชักมดลูกด้วยเครื่องอบแห้งสองพลังงานสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการสมุนไพรอบแห้ง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
2561 การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมของการอบแห้งสมุนไพรว่านชักมดลูกด้วยตู้อบสมุนไพรสองพลังงาน
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
 2553 Lek Sikong, Budsabakorn Kongreong, Duangporn Kantachote and Weeawan Sutthisripok, “Photocatalytic Activity and Antibacterial Behavior of Fe3t – Doped TiO2/3Sn O2 Nanoparticles” ; Energy Research Journal 1(2) : 120-125, 2010, ISSN 1949-0151. 
2553 Lek Sikong, Budsabakorn Kongreong, Duangporn Kantachote and Weeawan Sutthisripok, “Inactivation of Salmonella Typhi using Fe3t – Doped TiO2/3Sn O2 Photocatalytic powders and Films” ; Journal of Nano Research, Vol. 12(2010X pp.89-97. 
2559 การพัฒนาสารไทเทเนียมเคลือบบนวัสดุกันกระแทก เพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงน้ำดอกไม้หลังการเก็บเกี่ยว - จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1
2560 การออกแบบและประดิษฐ์เครื่องหั่นสมุนไพรว่านชักมดลูกเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรในจังหวัดเพชรบูรณ์ - การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907