ประกาศ
                    1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2557     
                    2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การกำหนดอัตรากลางค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอุดหนุนทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
                    3. ประกาศวำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์ราคากลางการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย วช.2542  

        ระเบียบ
                    1. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554   
                    2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555   

        ข้อบังคับ
                    1. ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การบริหารงานวิจัยและงานบริการวิชาการ พ.ศ. 2557

slotuntung slot untung