เมนูหลัก

อาจารย์-ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 

 

 
     
       
       
       
       
       
       

ชื่อ : นายยศวรรธน์ จันทนา

สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/1

วุฒิการศึกษา :

   - (วศ.ม.) วิศวกรรมไฟฟ้า-โทรคมนาคม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

   - (วศ.บ.) วิศวกรรมไฟฟ้า-โทรคมนาคม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

 

 

     


     
     

ชื่อ : นายสมคิด ฤทธิ์เนติกุล

สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/1

วุฒิการศึกษา :

   - (วท.ม.) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

   - (วท.บ.) เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ : สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

 

 

     

     
     

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริยากร บัวทอง

สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/1

วุฒิการศึกษา :

    - (วท.ม.) วิทยาการคอมพิวเตอร์ : มหาวิทยาลัยนเรศวร

    - (วท.บ.) เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ : สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

 

 

          
     

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.วรชัย ศรีสมุดคำ

สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/1

วุฒิการศึกษา :

    - (วศ.ม.) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม

    - (ค.อ.บ.) วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

      ราชมงคลธัญบุรี

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

 

 

   
     
       

ชื่อ : นางสาววาสนา วงศ์ษา

สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/1

วุฒิการศึกษา :

    - (วท.ม.) เทคโนโลยีสารสนเทศ

    - (วศ.บ.) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click