ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : ว่าที่ร้อยตรี วรชัย  ศรีสมุดคำ
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mr.Worachai Srisamoodkham
ตำแหน่ง : 
อาจารย์
หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา :
 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ประวัติการศึกษา : 
     - วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม
     - ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ - โทรคมนาคม 

ประสบการณ์ด้านการวิจัย
หัวหน้าโครงการ
2562 การสืบค้นย้อนกลับผลผลิตข้าวไร่ลืมผัวและศักยภาพในการผลิตของเกษตรกรตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ]
2561 การพัฒนาชุดควบคุมโรงเรือนระบบอัจฉริยะด้วยสมองกลฝังตัว สำหรับเกษตรกร จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง]
2560 การสืบค้นย้อนกลับผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพแบบสูญญากาศของเกษตรกร จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ]
2559 การสร้างและหาประสิทธิภาพ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาการออกแบบวงจรดิจิทัลและตรรกะ เรื่องระบบตัวเลข
[แหล่งทุน : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2557 วงจรกรองหยุดแถบขนาดเล็กสำหรับโครงข่ายสื่อสารไร้สาย
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ทั่วไป]
2556 การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดทดลองเพื่อเสริมทักษะวิชาปฏิบัติการการออกแบบวงจรดิจิทัลและตรรกะ
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ทั่วไป]

ผู้ร่วมวิจัย
2561 ระบบน้ำพลังงานสนามแม่เหล็กเพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของผักไฮโดรโปนิกส์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง]
[หัวหน้าโครงการฯ : ณัฐพล ภู่ระหงษ์   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2560 การพัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากพลังงานน้ำและพลังงานลม
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ]
[หัวหน้าโครงการฯ : ณัฐพล ภู่ระหงษ์   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2558 ผลของการใช้พืชปุ๋ยสดเพื่อปรับสภาพโครงสร้างดิน และผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น]
[หัวหน้าโครงการฯ : อิสระ ตั้งสุวรรณ์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

บทความวิจัยที่ได้รับการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
2563 การพัฒนาชุดควบคุมโรงเรือนระบบอัจฉริยะด้วยสมองกลฝังตัว
วรชัย  ศรีสสมุดคำ1, ณัฐพล  ภู่ระหงษ์2, กฤษฏิ์พนธ์  พรรณรัตนชัย3, ศรราม  ดอนม่วง4
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง "นวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาชุมชน" ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2563]
2563 A New Method for Computing Ionogram-Based TEC Based on Digisonde data for Disaster Prevention
Punyawi Jamjareegulgarn1, Sarun Duangsuwan2, Pornchai Supnithi3, Worachai Srisamoodkham4
[แหล่งตีพิมพ์ : 2020 8th International Electrical Engineering Congress (iEECON) 4-6 March 2020, Chiang Mai, Thailand]
2563 ระบบน้ำพลังงานสนามแม่เหล็กเพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของผักไฮโดรโปนิกส์
ณัฐพล  ภู่ระหงษ์1, วรชัย  ศรีสสมุดคำ2, การันต์  ผึ่งบรรหาร3
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง "นวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาชุมชน" ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2563]
2561 การสืบค้นย้อนกลับผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพแบบสูญญากาศของเกษตรกร จังหวัดเพชรบูรณ์
วรชัย  ศรีสสมุดคำ1, ณัฐพล  ภู่ระหงษ์2, พีรภัทร  อิ่มทรัพย์3
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 3 25 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี]
2561 วงจรกำเนิดสัญญาณรูปคลื่นไซน์ชนิดควอเรนเจอร์โหมดกระแสที่ควบคุมได้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ VDTA
วรชัย  ศรีสสมุดคำ1, ณัฐพล ภู่ระหงษ์2, กฤษฏิ์พนธ์ พรรณรัตนชัย3, โกศล พักษ์สัตยาพรต4
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10ระหว่างวันที่ 26 - 29 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทร์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก]
2560 ระบบควบคุมและการตอบสนองด้วยแผ่นเสียงผ่านแอปพลิเคชันแอนดรอยด์
วรชัย  ศรีสสมุดคำ1, สมคิด  ฤทธิ์เนติกุล2, ยศวรรธน์  จันทนา3, ณัฐพล  ภู่ระหงษ์4, พีรภัทร  อิ่มทรัพย์5
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 26 - 27 มกราคม 2560]
2559 วงจรกรองถี่โหมดกระแสแบบหลายหน้าที่โดยใช้ VDTAs
วรชัย  ศรีสสมุดคำ1, วินัย ใจกล้า2, โกศล พิทักษ์สัตยาพรต3
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 วันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2559 ณ จังหวัดภูเก็ต]
2559 วงจรกรองหยุดแถบขนาดเล็กสำหรับโครงข่ายสื่อสารไร้สาย
วรชัย  ศรีสสมุดคำ 
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 STCCON 2016 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559]