เมนูหลัก

 

อาจารย์เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรัตว์ รัตนวัย
รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา

 

 

 

อาจารย์ยศวรรธน์ จันทนา
รองคณบดีฝ่ายวางแผน

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำผึ้ง พูนวิวัฒน์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

 

   

อาจารย์นภาพร ตุ้มทองคำ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

  

 

ดร. ภาวนา จันทรสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314