เมนูหลัก

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรัตว์ รัตนวัย
รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา

 

 

 

อาจารย์ยศวรรธน์ จันทนา
รองคณบดีฝ่ายวางแผน

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำผึ้ง พูนวิวัฒน์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

 

   

อาจารย์นภาพร ตุ้มทองคำ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

  

 

ดร. ภาวนา จันทรสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานคณบดี