เมนูหลัก

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรัตว์ รัตนวัย
รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา

 

 

 

อาจารย์ยศวรรธน์ จันทนา
รองคณบดีฝ่ายวางแผน

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำผึ้ง พูนวิวัฒน์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

 

   

อาจารย์นภาพร ตุ้มทองคำ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 

 

อาจารย์ศิวดล  แจ่มจำรัส
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

 

  

 

ดร. ภาวนา จันทรสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

 

slotuntung slot untung