เมนูหลัก

อาจารย์-ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

 
     
 
     
       
       
       
       
       
 ชื่อ : นางสาวชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร

สาขาวิชาเอก : คหกรรมศาสตร์

หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : -

วุฒิการศึกษา :

   - (ศศ.บ.) อาหารและโภชนาการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

   - (วท.ม.) คหกรรมศาสต์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > 

 

 
     
 
     
       
       
       
       
       
 ชื่อ : นางสาวกฤษณา เกตุคำ

สาขาวิชาเอก : คหกรรมศาสตร์

หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : -

วุฒิการศึกษา :

   - (คศ.บ.)การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

   - (วท.ม.)คหกรรมศาสตร์ :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
งานวิจัย > 

 

 
     
 
     
       
       
       
       
       
 ชื่อ : นายธเนศ เรืองเดช

สาขาวิชาเอก : คหกรรมศาสตร์

หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : -

วุฒิการศึกษา :

   - (ศศ.บ.)คหกรรมศาสตร์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

   - (วท.ม.)คหกรรมศาสตร์ :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > 

 

 
     
 
     
       
       
       
       
       
 

ชื่อ : นายนิรุต ขันทรี

สาขาวิชาเอก : คหกรรมศาสตร์

หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : -

วุฒิการศึกษา :

  - (ศศ.บ.) คหกรรมศาสต์ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

  - (วท.ม.) คหกรรมศาสต์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย >