เมนูหลัก

อาจารย์-ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

 

     
       
       
 
     
       
       

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศันสนีย์ อุตมอ่าง (เกษียณอายุราชการ)

สาขาวิชาเอก : คหกรรมศาสตร์

หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต - เกษตรศาสตร์

ตำแหน่ง : อาจารย์(ข้าราชการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : 5/6 ถนนพรพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

วุฒิการศึกษา :
   - (คศ.ม.) คหกรรมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

   - (กศ.บ.) คหกรรมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

 

 

     
       
 
     
       
       

ชื่อ : นางศิริวรางค์ ปทุมมาศ (เกษียณอายุราชการ)

สาขาวิชาเอก : คหกรรมศาสตร์

หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต - เกษตรศาสตร์

ตำแหน่ง : อาจารย์(ข้าราชการ) / ประธานสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ที่อยู่ปัจจุบัน :

วุฒิการศึกษา :
   - (กศ.ม.) การอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

   - (ค.บ.) ศิลปะประดิษฐ์ : วิทยาลัยครูสวนดุสิต

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

 

 

     
 
     
       
       
       

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์พรรณ หัตถมาศ (เกษียณอายุราชการ)

สาขาวิชาเอก : คหกรรมศาสตร์

หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต - เกษตรศาสตร์

ตำแหน่ง : อาจารย์(ข้าราชการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน :

วุฒิการศึกษา :
   - (กศ.ม.) การบริหารการศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร

   - (ค.บ.) คหกรรมศาสตร์ : วิทยาลัยครูสวนดุสิต

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

 

 

     
 
     
       
       
       
       
       

ชื่อ : นางสาวชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร

สาขาวิชาเอก : คหกรรมศาสตร์

หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : -

วุฒิการศึกษา :

   - (ศศ.บ.) อาหารและโภชนาการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

   - (วท.ม.) คหกรรมศาสต์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > 

 

 

     
 
     
       
       
       
       
       

ชื่อ : นางสาวกฤษณา เกตุคำ

สาขาวิชาเอก : คหกรรมศาสตร์

หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : -

วุฒิการศึกษา :

   - (คศ.บ.)การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

   - (วท.ม.)คหกรรมศาสตร์ :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
งานวิจัย > 

 

       
 
     
       
       
       
       
       

ชื่อ : นายธเนศ เรืองเดช

สาขาวิชาเอก : คหกรรมศาสตร์

หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : -

วุฒิการศึกษา :

   - (ศศ.บ.)คหกรรมศาสตร์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

   - (วท.ม.)คหกรรมศาสตร์ :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > 

 

 
       
 
     
       
       
       
       
       

ชื่อ : นายนิรุต ขันทรี

สาขาวิชาเอก : คหกรรมศาสตร์

หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : -

วุฒิการศึกษา :

  - (ศศ.บ.) คหกรรมศาสต์ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

  - (วท.ม.) คหกรรมศาสต์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย >