ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : นางชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mrs. Chanirat  Phungbunhan
ตำแหน่ง : อาจารย์
หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
วิชาเอก : คหกรรมศาสตร์
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
ประวัติการศึกษา : 
     - วท.ม. (คหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     - คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

ประสบการณ์ด้านการวิจัย
หัวหน้าโครงการ
2563 (โครงการวิจัยย่อย) ศึกษาประสิทธิภาพการปลูกข้าวด้วยเทคนิคใหม่ทดแทนการปลูกข้าวแบบดั้งเดิม
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)]  
[ผู้อำนวยการแผนฯ : การันต์ ผึ่งบรรหาร   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2563 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากเปลือกแก้วมังกร
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)]
2562 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมแต่งหน้าเค้กเพื่อสุขภาพจากอะโวกาโด
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ]
2561 พัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟเทียมจากส่วนเหลือของผลผลิตทางการเกษตรในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง]
2559 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองผลอ่อนแช่อิ่มแบบเร็ว
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น]
2558 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่มะม่วงน้ำปลาหวาน
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : นักวิจัยรุ่นใหม่]

ผู้ร่วมวิจัย
2559 เปรียบเทียบการใช้ชนิดและปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกอ้อยเพื่อเกษตรกรรายย่อย ในอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น]
[หัวหน้าโครงการฯ : การันต์ ผึ่งบรรหาร   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]       

บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
2564 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมแต่งหน้าเค้กเพื่อสุขภาพจากอะโวกาโด
ชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร, กฤษณา  เกตุคำ, การันต์ ผึ่งบรรหาร และนิรุต  ขันทรี
[แหล่งตีพิมพ์ :วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564. หน้าที่ 38-51.]

บทความวิจัยที่ได้รับการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
2564 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกผัดเปลือกแก้วมังกร
ชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร
, กฤษณา เกตุคำ, การันต์ ผึ่งบรรหาร และอมรรัตน์ สิริอนันตระกูล
[แหล่งตีพิมพ์ : รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. หน้าที่ 485-497.]
2563 พัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟเทียมจากส่วนเหลือของผลผลิตทางการเกษตร ในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ชนิรัตน์  ผึ่งบรรหาร1, การันต์  ผึ่งบรรหาร2, อภิชาติ สุวรรณชื่น3, ศิริวรางค์  ปทุมมาศ4
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง "นวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาชุมชน" ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2563]
2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองผลอ่อนแช่อิ่มแบบเร็ว
ชนิรัตน์  ผึ่งบรรหาร1, การันต์  ผึ่งบรรหาร2
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10 วันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2560]
2560 ศึกษาชนิดและปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ต่อองค์ประกอบผลผลิตบางประการของอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3
การันต์ ผึ่งบรรหาร1, ชนิรัตน์  ผึ่งบรรหาร2, อิสระ  ตั้งสุวรรณ์3
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10 วันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2560]
2559 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่มะม่วงน้ำปลาหวาน
ชนิรัตน์  ผึ่งบรรหาร 
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 “งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]