เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน

 

 
 
       
   
     

ชื่อ : นางณัฐณิชา อินจำปา

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

งาน : ประกันคุณภาพการศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบัน : สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วุฒิการศึกษา :
- บธ.ม. บริหารธุรกิจ
- ค.บ. เกษตรกรรม

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

       
   
     

ชื่อ : นางวิลาวัลย์ เฉลิมพงษ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

งาน : งานบุคคล ประชุม และสวัสดิการ

ที่อยู่ปัจจุบัน : สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
                   เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วุฒิการศึกษา :
- บธ.ม. บริหารธุรกิจ
- บธ.บ. การจัดการทั่วไป

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

       
   
     

ชื่อ : นายเกรียงยศ ไทยช้อย

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา 

งาน : บริการการศึกษา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ที่อยู่ปัจจุบัน : สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
                   และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วุฒิการศึกษา :
- วท.บ เกษตรศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

อีเมล์ :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

       
   
     

ชื่อ : นางวิชชุลดา องอาจ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งาน : บริการวิชาการแก่สังคม

ที่อยู่ปัจจุบัน : สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
                   และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วุฒิการศึกษา :
- วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ : มหาวิทยาลัยนเรศวร

อีเมล์ :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

       
   
     

ชื่อ : นางกุหลาบ ชาติชะนะ

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ที่อยู่ปัจจุบัน : สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
                   และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วุฒิการศึกษา :
- บธ.ม. บริหารธุรกิจ
- ศศ.บ. บริหารธุรกิจ

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

       
     
     

ชื่อ : นายกิตติศักดิ์ อัตตะชีวะ

ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

งาน : โสตทัศนูปกรณ์

ที่อยู่ปัจจุบัน : สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
                   และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วุฒิการศึกษา :

 

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

       
   
     

ชื่อ : นางสาวบุษยามาส นามพุทธา

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิจัย 

ที่อยู่ปัจจุบัน : สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
                   และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วุฒิการศึกษา :
- วท.บ. วิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติ : มหาวิทยาลัยนเรศวร

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

       
   
     

ชื่อ : นางสาววิไล สุกแก้ว

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี 

งาน : การเงิน และบัญชี

ที่อยู่ปัจจุบัน : สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
                  และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วุฒิการศึกษา :
- บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

       
   
     

ชื่อ : กุลทินี ปานแดง

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ

งาน : พัสดุ

ที่อยู่ปัจจุบัน : สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
                   และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วุฒิการศึกษา :
- บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

       
   
     

ชื่อ : วิรงลอง ทองขาว

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

งาน : วิชาการศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบัน : สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
                   และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วุฒิการศึกษา :

- คอบ. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต คอมพิวเตอร์ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 
       
   
     

ชื่อ : นางสาวศิริลักษณ์ บุญศิริ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ฝ่ายธุรการ)

งาน : งานธุรการ และสารบรรณ

ที่อยู่ปัจจุบัน : สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
                   และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วุฒิการศึกษา :

- วท.บ.

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
       
     
     

ชื่อ : นายอดิสรณ์ เนาว์แก้ว

ตำแหน่ง : นักวิชาการ

งาน : กิจกรรมนักศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรม

ที่อยู่ปัจจุบัน : สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
                   และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วุฒิการศึกษา :

อีเมล์ :