เมนูหลัก

ทำเนียบนักวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 วิชาเอกการจัดการการเกษตรสมัยใหม่  วิชาเอกเทคโนโลยีประมง  วิชาเอกเทคโนโลยีผลิตพืช
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐรินทร์  ศิริรัตนนันท์ 1) นายธนภัทร  วรปัสสุ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลณัฐ  ฉัตรตระกูล
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ ผึ่งบรรหาร 2) นางสาวพรทิศา  ทองสนิทกาญจน์ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชจรี  สิงห์พันธ์
3) นางสาวรัตนากร  แสนทำพล 3) นายปิยพงศ์  บางใบ 3) นายศิวดล  แจ่มจำรัส
     
วิชาเอกสัตวศาสตร์     
1) นางสาวจันทร์จิรา  โต๊ะขวัญแก้ว     
2) นายพิพัฒน์  ชนาเทพาพร    
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประธาน  เรียงลาด    
     
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา  วันชัย 2) นางนภาพร  ตุ้มทองคำ 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรวัฒน์ สุขเกษม
4) นายวรชัย  ศรีเมือง 5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ วันน้อย 6) นายศานต์  พานิชสิติ
7) ดร.พิมพ์พรรณ  ทิพยแสง    
     
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
1) ดร.นฤมล  วันน้อย 2) นายเสริมศักดิ์  ทิพย์วงศ์ 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิสิต องอาจ
4) นายสุชาติ  เขียวนอก 6) ดร.สุวิชา  พุทธารัตน์ 5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกศล  พิทักษ์สัตยาพรต
     
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิวา  แก้วเสริม 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขุนแผน  ตุ้มทองคำ 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำผึ้ง  พูนวิวัฒน์
4) นายมานะ  อินพรมมี 5) นายธนวรรธน์  ท้าวนอก  
     
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี วรชัย  ศรีสมุดคำ 2) นายสมคิด  ฤทธิ์เนติกุล 3) นายยศวรรธน์  จันทนา
4) นางสาววาสนา  วงศ์ษา 5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริยากร  บัวทอง 6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฏิ์พนธิ์  พรรณรัตนชัย
     
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ
1) รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรม์ณชาติ  วันแต่ง 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา  หนูช่างสิงห์
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิมล  เทียกทุม 5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรัตว์  รัตนวัย  
     
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ  ชาญพหล 3) ดร.บุญสิน  นาดอนดู่
4) นายธนภัทร  มะณีแสง 5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย  เครือผือ  
     
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
1) นางสาวสุชิรา  นวลกำแหง 2) ดร.เอนกพงศ์  ธรรมาธิวัฒน์  3) นายเดชา  ด้วงมาก 
4) นายณัฐพล  ภู่ระหงษ์ 5) นางสาวสุธิรา  เบญจานุกรม 6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิบโท ดร.พิศุทธิ์  บัวเปรม
     
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1) นางสุภาพร  บางใบ 2) นายอภิชาติ  สุวรรณชื่น  
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศันสนีย์  อุตมอ่าง 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร 3) นางสาวกฤษณา  เกตุคำ
4) นายธเนศ  เรืองเดช 5) นายนิรุต  ขันทรี  
slotuntung slot untung