เมนูหลัก

ทำเนียบนักวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 วิชาเอกการจัดการการเกษตรสมัยใหม่  วิชาเอกเทคโนโลยีประมง  วิชาเอกเทคโนโลยีผลิตพืช
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐรินทร์  ศิริรัตนนันท์ 1) นายธนภัทร  วรปัสสุ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลณัฐ  ฉัตรตระกูล
2) นายการันต์  ผึ่งบรรหาร 2) นางสาวพรทิศา  ทองสนิทกาญจน์ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชจรี  สิงห์พันธ์
3) นางสาวรัตนากร  แสนทำพล 3) นายปิยพงศ์  บางใบ 3) นายศิวดล  แจ่มจำรัส
     
วิชาเอกสัตวศาสตร์  วิชาเอกคหกรรม   
1) นางสาวจันทร์จิรา  โต๊ะขวัญแก้ว  1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศันสนีย์  อุตมอ่าง  
2) นายพิพัฒน์  ชนาเทพาพร 2) นางชนิรัตน์  ผึ่งบรรหาร  
3) นายประธาน  เรียงลาด 3) นางสาวกฤษณา  เกตุคำ  
  4) นายธเนศ  เรืองเดช  
  5) นายนิรุต  ขันทรี  
     
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา  วันชัย 1) นางนฤมล  วันน้อย 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฏิ์พนธิ์  พรรณรัตนชัย
2) นางนภาพร  ตุ้มทองคำ 2) นายเสริมศักดิ์  ทิพย์วงศ์ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญรอด  ทองสว่าง
3) นายพีรวัฒน์  สุขเกษม 3) นายนิสิต  องอาจ  
4) นายวรชัย  ศรีเมือง 4) นายสุชาติ  เขียวนอก  
5) ดร.ชัยสิทธิ์  วันน้อย 5) นายโกศล  พิทักษ์สัตยาพรต  
  6) ดร.สุวิชา  พุทธารัตน์  
  7) นายณรงค์ศักดิ์  แพงสาย  
     
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิวา  แก้วเสริม 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขุนแผน  ตุ้มทองคำ 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำผึ้ง  พูนวิวัฒน์
4) นายมานะ  อินพรมมี 5) นายธนวรรธน์  ท้าวนอก  
     
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1) ว่าที่ร้อยตรี วรชัย  ศรีสมุดคำ 2) นายสมคิด  ฤทธิ์เนติกุล 3) นายยศวรรธน์  จันทนา
4) นางสาววาสนา  วงศ์ษา 5) นางสาวปริยากร  บัวทอง  
     
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ
1) รองศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ  วันแต่ง 2) นางสาวหทัยนุช  จันทร์ชัยภูมิ 3) นายวิทยา  หนูช่างสิงห์
4) นางสาวสุวิมล  เทียกทุม 5) นายนรัตว์  รัตนวัย  
     
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
1) ว่าที่ร้อยตรี ศักดิ์ศิริชัย  ศรีสวัสดิ์ 2) นายเอราวัณ  ชาญพหล 3) นางสาวบุษบากร  คงเรือง
4) นายธนภัทร  มะณีแสง 5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย  เครือผือ  
     
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
1) นางสาวสุชิรา  นวลกำแหง 2) ดร.เอนกพงศ์  ธรรมาธิวัฒน์  3) นายเดชา  ด้วงมาก 
4) นายณัฐพล  ภู่ระหงษ์ 5) นางสาวสุธิรา  เบญจานุกรม 6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิบโท ดร.พิศุทธิ์  บัวเปรม
     
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1) นายศานต์  พานิชสิติ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา  เทียนนาวา 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์  ฉิมพลีนภานนท์
4) นางสุภาพร  บางใบ 5) ดร.พิมพ์พรรณ  ทิพยแสง 6) นายอภิชาติ  สุวรรณชื่น