ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : นายสุชาติ  เขียวนอก
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mr.Suchat  Khewnok
ตำแหน่ง : อาจารย์
หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิชาเอก : เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
ประวัติการศึกษา : 
     - คอ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 
     - วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

ประสบการณ์ด้านการวิจัย
หัวหน้าโครงการ
2561 ศึกษาการใช้โลงเย็นในงานศพเพื่อหาทางลดการใช้พลังงานและพัฒนาระบบการทำความเย็น
[แหล่งทุน : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2557 ศึกษาคุณสมบัติการตอบสนองทางความถี่จำเพาะของระบบบาร์โรรีเฟค
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ทั่วไป]
2556 ชุดโคมไฟส่องสว่างถนนหลอดแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ทั่วไป]

ผู้ร่วมวิจัย
2561 (โครงการวิจัยย่อย) การพัฒนาถุงมือโซนาร์สำหรับกลุ่มผู้พิการทางสายตาด้อยโอกาสในจังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง]
[หัวหน้าโครงการฯ : ผศ.สนธยา วันชัย   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2559 การสร้างเครื่องตรวจจับเสียงภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการ การออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องสำหรับนักเรียนชาวเขาชั้นประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านหนองแม่นา ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ]
[หัวหน้าโครงการฯ : จีรพรรณ พรหมประเสริฐ   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
2558 พัฒนานวัตกรรมเครื่องสื่อสารแบบไร้สายเพื่อส่งเสริมการค้าการส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น]
[หัวหน้าโครงการฯ : จีรพรรณ พรหมประเสริฐ   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
2558 การสืบสานพลังงานทดแทนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : การพัฒนาระบบรดน้ำอัตโนมัติจากเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อรดน้ำต้นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น]
[หัวหน้าโครงการฯ : เสริมศักดิ์ ทิพย์วงศ์   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]

บทความวิจัยที่ได้รับการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
2560 The Development of English Correction Software for Teaching Correct Pronumciation to Pupils in A Primary School at Nhong Mae Na School, Nhong Mae Na, Khao Kho, Phetchabun
Jeerapan  Phomprasert1, Siriwan  Polset2, Suchat  Khewnok3
[แหล่งตีพิมพ์ : The 10th International Conference of HUSCO Network on “Dynamics of Humanities and Social Science in Cross-Border Societies” 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2560]
2559 การสืบสานพลังงานทดแทนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : การพัฒนาระบบรดน้ำอัตโนมัติจากเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อรดน้ำต้นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
เสริมศักดิ์  ทิพย์วงศ์1, สุชาติ  เขียวนอก2, ศิริวรรณ  พลเศษ3
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 วันที่ 1 มีนาคม 2559 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง]