เมนูหลัก

อาจารย์-ประจำสาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

 

 
     
       
       
       

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท์

สาขาวิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หลักสูตร : ครุศาสตรบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์(ข้าราชการ) 

ที่อยู่ปัจจุบัน : ตึกคณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร18/2

วุฒิการศึกษา :

   - (กศ.ม.) อุตสาหกรรมศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

   - (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลป์ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์ : วิทยาลัยครูพระนคร

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

 

 

     
       
       
       

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา เทียนนาวา

สาขาวิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หลักสูตร : ครุศาสตรบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์(ข้าราชการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน :  อาคาร 18/5

วุฒิการศึกษา : 

   - (กศ.ม.) อุตสาหกรรมศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร

   - (วค.บ.) อุตสาหกรรมศิลป์ : วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

 

 

     
       
       

 

 

     

ชื่อ : นางสุภาพร บางใบ

สาขาวิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หลักสูตร : ครุศาสตรบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์(ข้าราชการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน :

วุฒิการศึกษา : 

   - (วท.ม.) เกษตรศาสตร์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   - (วท.บ.) ศึกษาศาสตร์-เกษตร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

 

 

     
       
       

 
     

ชื่อ : นายศานต์ พานิชสิติ

สาขาวิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หลักสูตร : ครุศาสตรบัณทิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/2

วุฒิการศึกษา :

   - (วท.ม.) เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ M.S. (Internet  and

      Information Technology) : มหาวิทยาลัยนเรศวร

   - (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ B.Ed. (English) : สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

 

 

     
       
       
       

ชื่อ : ดร.พิมพ์พรรณ ทิพยแสง

สาขาวิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หลักสูตร : ครุศาสตรบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/2

วุฒิการศึกษา :

   - (วท.ม.) เทคโนโลยีสารสนเทศ M.S. (Information Technology)

               : มหาวิทยาลัยนเรศวร

   - (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร์ B.S (Computer Science) : มหาวิทยาลัยนเรศวร

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

งานวิจัย > click

 

 

     
       

 

 

     

ชื่อ : นายอภิชาติ สุวรรณชื่น

สาขาวิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หลักสูตร : ครุศาสตรบัณทิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : -

วุฒิการศึกษา : -

 อีเมล์ : -

งานวิจัย > click