เมนูหลัก

อาจารย์-ประจำสาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

   

 

 

 

 

 

ชื่อ : อาจารย์สุภาพร บางใบ

สาขาวิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หลักสูตร : ครุศาสตรบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์(ข้าราชการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน :

วุฒิการศึกษา : 

   - (วท.ม.) เกษตรศาสตร์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   - (วท.บ.) ศึกษาศาสตร์-เกษตร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

 
     
 
 
 
   

 

 

 
 

 

ชื่อ : อาจารย์อภิชาติ สุวรรณชื่น

สาขาวิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หลักสูตร : ครุศาสตรบัณทิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : -

วุฒิการศึกษา : -

 อีเมล์ : -

งานวิจัย > click