เมนูหลัก

อาจารย์-ประจำสาขาวิชาเอกการผลิตสัตว์

 

 

 
     
 
     
       
       

ชื่อ : นายพิพัฒน์ ชนาเทพาพร

สาขาวิชาเอก : สัตวศาสตร์

หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต - เกษตรศาสตร์

ตำแหน่ง : อาจารย์(ข้าราชการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อาคาร17

วุฒิการศึกษา :

   - (วท.ม.) เกษตรศาสตร์ สาขาสัตวบาล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   - (วท.บ.) เกษตรศาสตร์ สาขาสัตวบาล : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

 

 

     
       
       
       
       
 
     
       

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประธาน เรียงลาด

สาขาวิชาเอก : สัตวศาสตร์

หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต - เกษตรศาสตร์

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : -

วุฒิการศึกษา :

   - (วท.ม.) สัตวศาสตร์ M.Sci Animal Science : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   - (วท.บ.) สัตวศาสตร์ B.Sci Animal Science : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

 

 
     
       
       
 
     
       

ชื่อ : นางสาวจันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้ว

สาขาวิชาเอก : สัตวศาสตร์

หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต - เกษตรศาสตร์

ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาเอกสัตวศาสตร์/อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อาคาร17

วุฒิการศึกษา :

   - (วท.ม.) เกษตรศาสตร์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   - (วท.บ.) เทคโนโลยีการเกษตร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

 

 

     
       
       
 
     
       

ชื่อ : ผศ.จารุนันท์ เอี่ยมแสน (เกษียณอายุราชการ)

สาขาวิชาเอก : สัตวศาสตร์

หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต - เกษตรศาสตร์

ตำแหน่ง : อาจารย์(ข้าราชการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : 83/23 ม.11 ถนนสระบุรีหล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

วุฒิการศึกษา : 

   - (วท.ม.) การบริหารการศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร

   - (วท.บ.) เกษตรศาสตร์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อีเมล์ : -

งานวิจัย > click