เมนูหลัก

อาจารย์-ประจำสาขาวิชาเอกการผลิตสัตว์

 

 
 
 

  ชื่อ : อาจารย์พิพัฒน์ ชนาเทพาพร

  สาขาวิชาเอก : สัตวศาสตร์

  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต - เกษตรศาสตร์

  ตำแหน่ง : อาจารย์(ข้าราชการ)

  ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อาคาร17

  วุฒิการศึกษา :

     - (วท.ม.) เกษตรศาสตร์ สาขาสัตวบาล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     - (วท.บ.) เกษตรศาสตร์ สาขาสัตวบาล : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  งานวิจัย > click

 
 

 
 
 

  ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประธาน เรียงลาด

  สาขาวิชาเอก : สัตวศาสตร์

  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต - เกษตรศาสตร์

  ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

  ที่อยู่ปัจจุบัน : -

  วุฒิการศึกษา :

     - (วท.ม.) สัตวศาสตร์ M.Sci Animal Science : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     - (วท.บ.) สัตวศาสตร์ B.Sci Animal Science : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  งานวิจัย > click

 
 

 
 
   

  ชื่อ : อาจารย์จันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้ว

  สาขาวิชาเอก : สัตวศาสตร์

  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต - เกษตรศาสตร์

  ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาเอกสัตวศาสตร์/อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

  ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อาคาร17

  วุฒิการศึกษา :

     - (วท.ม.) เกษตรศาสตร์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     - (วท.บ.) เทคโนโลยีการเกษตร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  งานวิจัย > click

       
       
       
       
       
       
       

 

slotuntung slot untung