เมนูหลัก

อาจารย์-ประจำสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช

 

 

 
 

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชจรี สิงห์พันธ์

สาขาวิชาเอก : พืชศาสตร์

หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต - เกษตรศาสตร์

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อาคาร17

วุฒิการศึกษา :

   - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร) : มหาวิทยาลัยนเรศวร

   - (วท.ม.) เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร M.S Agricultural Biotechnology :             

      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   - (วท.บ.) เกษตรศาสตร์ B.S Agricultural เกียรตินิยมอันดับ 1 :                                  มหาวิทยาลัยนเรศวร

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

 
 

 

 
 

ชื่อ : อาจารย์ศิวดล แจ่มจำรัส

สาขาวิชาเอก : พืชศาสตร์

หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต - เกษตรศาสตร์

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อาคาร17

วุฒิการศึกษา :

   - (วท.ม.) พืชสวน  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

   - (วท.บ.) พืชศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click