เมนูหลัก

อาจารย์-ประจำสาขาวิชาเอกการจัดการการเกษตรสมัยใหม่

 

 
 

 

 
 
   

  ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐรินทร์ ศิริรัตนนันท์

  สาขาวิชาเอก : การจัดการการเกษตร

  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต - เกษตรศาสตร์

  ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

  ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อาคาร17

  วุฒิการศึกษา :

     - (วท.ม.) วิทยาศาสตร์การประมง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

     - (วท.บ.) การประมง เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร

  อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  งานวิจัย > click

 

 
 

 

 
 
   

  ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ ผึ่งบรรหาร

  สาขาวิชาเอก : การจัดการการเกษตร

  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต - เกษตรศาสตร์

  ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

  ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อาคาร17

  วุฒิการศึกษา :

    - (วท.ม.) พืชไร่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

   - (วท.บ.) เทคโนโลยีการผลิตพืช : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

  อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  งานวิจัย > click

 
 

 
 
   

  ชื่อ : อาจารย์รัตนากร แสนทำพล

  สาขาวิชาเอก : การจัดการการเกษตร

  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต - เกษตรศาสตร์

  ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

  ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อาคาร17

  วุฒิการศึกษา :

     - (วท.ม.) ความปลอดภัยของอาหาร   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     - (วท.บ.) เกษตรศาสตร์    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  งานวิจัย > click