เมนูหลัก

อาจารย์-ประจำสาขาวิชาเอกการจัดการการเกษตรสมัยใหม่

 
 
 
     
       
       
       
 
     

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐรินทร์ ศิริรัตนนันท์

สาขาวิชาเอก : การจัดการการเกษตร

หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต - เกษตรศาสตร์

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อาคาร17

วุฒิการศึกษา :

   - (วท.ม.) วิทยาศาสตร์การประมง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

   - (วท.บ.) การประมง เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

 

 

     
       
       
       
 
     

ชื่อ : นายการันต์ ผึ่งบรรหาร

สาขาวิชาเอก : การจัดการการเกษตร

หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต - เกษตรศาสตร์

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อาคาร17

วุฒิการศึกษา :

   - (วท.ม.) พืชไร่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

   - (วท.บ.) เทคโนโลยีการผลิตพืช : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

 

 

 
     
       
       
       
 
     

ชื่อ : นางสาวรัตนากร แสนทำพล

สาขาวิชาเอก : การจัดการการเกษตร

หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต - เกษตรศาสตร์

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อาคาร17

วุฒิการศึกษา :

   - 

   - 

อีเมล์ : 

งานวิจัย > click