ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : นายการันต์  ผึ่งบรรหาร
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mr.Karun  Phungbunhan
ตำแหน่ง : อาจารย์
หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
วิชาเอก : การจัดการการเกษตร
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ประวัติการศึกษา : 
     - วท.ม. (พืชไร่) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
     - 
วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

ประสบการณ์ด้านการวิจัย
ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
2563 การสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้ การปลูกข้าวด้วยเทคนิคแบบใหม่ในจังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)]

หัวหน้าโครงการ
2563 (โครงการวิจัยย่อย) พัฒนาก้อนปลูกข้าวจากเศษเหลือทางการเกษตรของจังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)]  
[ผู้อำนวยการแผนฯ : การันต์ ผึ่งบรรหาร   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2562 เปรียบเทียบการให้น้ำแบบน้ำท่วมขังและแบบสปริงเกอร์ต่อต้นทุนและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2  
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ]
2560 (โครงการวิจัยย่อย) การพัฒนากระบวนการผลิตต้นพันธุ์และการเก็บรักษาพันธุ์กล้วยหิน ในสภาพปลอดเชื้อ
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ]  
[ผู้อำนวยการแผนฯ : จันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้ว   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2559 เปรียบเทียบการใช้ชนิดและปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกอ้อยเพื่อเกษตรกรรายย่อย ในอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น]
2558 (โครงการวิจัยย่อย) การกระบวนการผลิตแบบยั่งยืน : กรณีศึกษา การใช้สารสกัดธรรมชาติเพื่อกระตุ้นการเกิดดอกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น]
[ผู้อำนวยการแผนฯ : นรัตว์ รัตนวัย   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2556 ศึกษาระบบการปลูกพืชหลังนาในพื้นที่ตำบลบ้านไร่
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ทั่วไป]

ผู้ร่วมวิจัย
2562 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมแต่งหน้าเค้กเพื่อสุขภาพจากอะโวกาโด
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ]
[หัวหน้าโครงการฯ : ชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2562 การเพิ่มอัตราการงอกและการเจริญเติบโต ของข้าวลืมผัวด้วยพลังงานสนามแม่เหล็ก
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ]
[หัวหน้าโครงการฯ : ณัฐพล ภู่ระหงษ์  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2562 ศักยภาพการผลิตมะเดื่อฝรั่งแบบมีส่วนร่วมกับเกษตรกร อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ]
[หัวหน้าโครงการฯ : สมคิด ฤทธิ์เนติกุล คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]

บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
  
2564 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมแต่งหน้าเค้กเพื่อสุขภาพจากอะโวกาโด
ชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร, กฤษณา  เกตุคำ, การันต์ ผึ่งบรรหาร และนิรุต  ขันทรี
[แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564. หน้าที่ 38-51.]
2562  ผลของ BA และ NAA ต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาของกล้วยหินในสภาพปลอดเชื้อ และผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตในสภาพธรรมชาติ
นุชจรี ทัดเศษ1, การันต์  ผึ่งบรรหาร2, ลลิดา อุดธา3
[แหล่งตีพิมพ์ : วารสารเกษตรพระจอมเกล้า ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2562 ISSN : 0857-0108 ISSN : 2651-2203(Online)]
 2561 ผลของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนต่อคุณภาพเห็ดฟางโดยการเพาะแบบกองเตี้ย
นุชจรี ทัดเศษ1, อาทิตย์ ทูลพุทธา2, ศิวดล  แจ่มจำรัส3, การันต์  ผึ่งบรรหาร4,พิพัฒน์ ชนาเทพาพร5, จันทร์จิรา  โต๊ะขวัญแก้ว6, ธนากร วงษศา7, สุมน เหลือฐิติกาญจนา8
[แหล่งตีพิมพ์ : วารสารเกษตรพระจอมเกล้า ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561 (วารสารอยู่ฐาน TCI กลุ่มที่ 1)]

บทความวิจัยที่ได้รับการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
  
2564 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกผัดเปลือกแก้วมังกร
ชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร, กฤษณา เกตุคำ, การันต์ ผึ่งบรรหาร และอมรรัตน์ สิริอนันตระกูล
[แหล่งตีพิมพ์ : รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. หน้าที่ 485-497.]
2563  ระบบน้ำพลังงานสนามแม่เหล็กเพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของผักไฮโดรโปนิกส์
ณัฐพล  ภู่ระหงษ์1, วรชัย  ศรีสสมุดคำ2, การันต์  ผึ่งบรรหาร3
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง "นวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาชุมชน" ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2563]
 2563 พัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟเทียมจากส่วนเหลือของผลผลิตทางการเกษตร ในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ชนิรัตน์  ผึ่งบรรหาร1, การันต์  ผึ่งบรรหาร2, อภิชาติ สุวรรณชื่น3, ศิริวรางค์  ปทุมมาศ4
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง "นวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาชุมชน" ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2563]
 2562 การปลูกและการให้น้ำที่ต่างกันต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าว กข61
การันต์ ผึ่งบรรหาร1, พัชรพล  นาสิงห์คาน2, วรรณา  มั่นพุทธ์3
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการเกษตรพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ 6 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ]
 2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองผลอ่อนแช่อิ่มแบบเร็ว
ชนิรัตน์  ผึ่งบรรหาร1, การันต์  ผึ่งบรรหาร2
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10 วันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2560]
2560 ศึกษาชนิดและปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ต่อองค์ประกอบผลผลิตบางประการของอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3
การันต์ ผึ่งบรรหาร1, ชนิรัตน์  ผึ่งบรรหาร2, อิสระ  ตั้งสุวรรณ์3
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10 วันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2560]
2560 ผลของการใช้ปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินต่อมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
อิสระ  ตั้งสุวรรณ์1, การันต์ ผึ่งบรรหาร2, ธนภัทร วรปัสสุ3
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 26 - 27 มกราคม 2560]