คู่มืองานวิจัย
                    1. คู่มือทุนอุดหนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
                    2. คู่มือการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย
                    3. คู่มือการจัดเตรียมต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร
                    4. ยุทธศาสตร์การวิจัยและการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์(พ.ศ.2558-2561)
                    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
 
                   6. คู่มือระบบบริหารจัดการงานวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์