เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่อื่นๆ

 

 
 
     
 
   
     

ชื่อ : นายประจวบ สกลนครดี

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม18/6

ตำแหน่ง : พนักงานห้องปฎิบัติการ ดูแลห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิต

ประจำอาคาร : อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม18/6

 

     
 
     
     

ชื่อ : นางสาวมยุรี พรหมเมือง

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคารเรียน17

ตำแหน่ง : แม่บ้านประจำอาคาร

ประจำอาคาร : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

มหาวชิราลงกรณ / อาคาร17 

 

     
 
   
     

ชื่อ : นางเกื้อ อ่องยิ่ง

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคารคหกรรมศาสตร์/อาคาร25

ตำแหน่ง : แม่บ้านประจำอาคาร

ประจำอาคาร : อาคารคหกรรมศาสตร์ / อาคาร25

 

     
 
   
     

ชื่อ : นางจตุพร นิลค่าเมือง

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคารเรียน17

ตำแหน่ง : แม่บ้านประจำอาคาร

ประจำอาคาร : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ / อาคาร17

 

     
 
   
     

ชื่อ : นางศิริพร ใจใหญ่

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม18/3

ตำแหน่ง : แม่บ้านประจำอาคาร

ประจำอาคาร: อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม18/3 

 

     
 
   
     

ชื่อ : นางสาวสุรางค์รัตน์ จันตราแจ่ม

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม18/4

ตำแหน่ง : แม่บ้านประจำอาคาร

ประจำอาคาร: อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม18/4

 

     
 
   
     

ชื่อ : นางวันวิภา สุกแก้ว

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม18/3

ตำแหน่ง : แม่บ้านประจำอาคาร

ประจำอาคาร : อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม18/3

 

     
 
   
     

ชื่อ : นายสงกรานต์ จักรแพง

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม18/4

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติการไฟฟ้า

ประจำอาคาร : อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม18/4

 

     
 
   
     

ชื่อ : นางพิรตินันท์ แพงทอง

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม18/1

ตำแหน่ง : แม่บ้านประจำอาคาร

ประจำอาคาร : อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม18/1

 

     
 
     
     

ชื่อ : นางชลนที ไพรี

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม18/5

ตำแหน่ง : แม่บ้านประจำอาคาร

ประจำอาคาร : อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม18/5

 

     
 
   
     

ชื่อ : นางสาวดวงพร เพ็งดี


ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคารปฏิบัติการทางการเกษตร LAB

ตำแหน่ง : แม่บ้านประจำอาคาร

ประจำอาคาร : อาคารปฏิบัติการทางการเกษตร LAB

 

     
 
   
     

ชื่อ : นายกฤษณะ เมืองนา

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคารปฏิบัติการทางการเกษตร ส่วนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ประจำอาคาร: อาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

     
 
   
     

ชื่อ : นายบัวลัย สีโถ

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร17

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร

ประจำอาคาร : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

มหาวชิราลงกรณ / อาคาร17

 

     
 
   
     

ชื่อ : นายชูชาติ เหิงคำแก้ว

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร17 และฝ่ายยานพาหนะ

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ

ประจำอาคาร : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

มหาวชิราลงกรณ / อาคาร17 และฝ่ายยานพาหนะ

 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314