เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่อื่นๆ

 

       
   
ชื่อ : นายประจวบ สกลนครดี

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม18/6

ตำแหน่ง : พนักงานห้องปฎิบัติการ ดูแลห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิต

ประจำอาคาร : อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม18/6
       
     
   
ชื่อ : นางสาวมยุรี พรหมเมือง

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคารเรียน17

ตำแหน่ง : แม่บ้านประจำอาคาร

ประจำอาคาร :อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ /อาคาร17 
     
     
ชื่อ : นางกมลวรรณ อ่อนโอน

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคารคหกรรมศาสตร์/อาคาร25

ตำแหน่ง : แม่บ้านประจำอาคาร

ประจำอาคาร : อาคารคหกรรมศาสตร์ / อาคาร25
     
   
ชื่อ : นางจตุพร นิลค่าเมือง

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคารเรียน17

ตำแหน่ง : แม่บ้านประจำอาคาร

ประจำอาคาร : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ / อาคาร17
     
   
ชื่อ : นางศิริพร ใจใหญ่

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม18/3

ตำแหน่ง : แม่บ้านประจำอาคาร

ประจำอาคาร : อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม18/3 
     
   

ชื่อ : นางสาวสุรางค์รัตน์ จันตราแจ่ม

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม18/4

ตำแหน่ง : แม่บ้านประจำอาคาร


ประจำอาคาร : อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม18/4

     
   
ชื่อ : นางวันวิภา สุกแก้ว

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม18/2

ตำแหน่ง : แม่บ้านประจำอาคาร

ประจำอาคาร : อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม18/3
     
   
ชื่อ : นายสงกรานต์ จักรแพง

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม18/4

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติการไฟฟ้า

ประจำอาคาร : อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม18/4
     
   
ชื่อ : นางพิรตินันท์ แพงทอง

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม18/1

ตำแหน่ง : แม่บ้านประจำอาคาร

ประจำอาคาร : อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม18/1
     
   
ชื่อ : นางสาวธนพร เพียคำ

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม18/5

ตำแหน่ง : แม่บ้านประจำอาคาร

ประจำอาคาร : อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม18/5
     
   

ชื่อ : นายจิรภัทร หาระชอน

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคารปฏิบัติการทางการเกษตร ส่วนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ


ประจำอาคาร : อาคารปฏิบัติการทางการเกษตร ส่วนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

     
   
ชื่อ : นายไพศาล กวยมั่ง

ที่อยู่ปัจจุบัน : แปลงเกษตร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการการเกษตร

ประจำอาคาร : -
     
   
ชื่อ : นายบัวลัย สีโถ

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ / อาคาร17

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร

ประจำอาคาร : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ / อาคาร17
     
   
ชื่อ : นายชูชาติ เหิงคำแก้ว

ที่อยู่ปัจจุบัน : : อาคาร17 และฝ่ายยานพาหนะ

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ

ประจำอาคาร : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ / อาคาร17 และฝ่ายยานพาหนะ