เมนูหลัก

เบอร์โทรภายในบุคลากร

เบอร์โทรจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ >>> http://10.10.10.97/service/view/phone

 รายชื่อ/งาน เบอร์โทร
 ห้องคณบดี  8300
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  8301
 รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา  8302
 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวางแผน  8303
 หัวหน้าสำนักงานคณบดี(นางภาวนา จันทร์สมบัติ)  8304
 นางวิลาวัลย์ เฉลิมพงษ์(งานบุคคล)  8308
 นางสาวศิริลักษณ์ บุญศิริ(งานธุรการ)  8314
 นางสาววิไล สุกแก้ว(งานการเงิน)  8307
 นางกุลทินี ปานแดง(งานพัสดุ)  3916
 นางกุหลาบ ชาติชะนะ(งานแผน)  8305
 นางสาวบุษยามาส นามพุทธา(งานวิจัย)  8305
 นางสาววิรงลอง ทองขาว(งานบริการการศึกษา)  8315
 นายเกรียงยศ ไทยช้อย(งานบริการการศึกษา)  8315
 งานประกันคุณภาพการศึกษา(นางณัฐณิชา อินจำปา)  3913
 นางวิชชุลดา องอาจ (งานบริการวิชาการ)  8314
 งานโสตทัศนนูปกรณ์,งานอาคารและเว็บไซต์(นายดิษฐพล ตั้งมั่น)  8315
 ห้องเครื่องมือไฟฟ้า, ธงชัย สียา(เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการไฟฟ้า)  1701,8333
   
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต  8338,8339,1610
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต FAX  1603, 056-717124 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง  8329,1605
 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  8327
 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  8334,8335,1704
 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  8322,1444
 สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  8325
 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  4501
 ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์,อาจารย์บุษบากร คงเรือง,อาจารย์เอราวัณ ชาญพหล,
อาจารย์ธนภัทร มะณีแสง
 1608,1602,8338
 อาจารย์ สิบโท ดร.พิศุทธิ์ บัวเปรม,อาจารย์สุชิรา นวลกำแหง,อาจารย์สุธิรา เบญจานุกรม,
อาจารย์เดชา ด้วงมาก
 1604,8329
 อาจารย์ธิวา แก้วเสริม,อาจารย์น้ำผึ้ง พูนวิวัฒน์,อาจารย์มานะ อินพรมมี  1606
 อาจารย์สนธยา วันชัย,อาจารย์พิมพ์พรรณ ทิพย์แสง  1488,8327
 อาจารย์กฤษฏิ์พนธ์ พรรณรัตนชัย,อาจารย์บุญรอด ทองสว่าง  1455
 อาจารย์เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์   1605
 อาจารย์นฤมล วันน้อย,อาจารย์สุวิชา พุทธารัตน์  1703,8334
 อาจารย์ณรงศักดิ์ แพงสาย  1703,8332
 อาจารย์นิสิต องอาจ,อาจารย์เสริมศักดิ์ ทิพย์วงศ์  1702,8334
 อาจารย์พิทักษ์ จิตรสำราญ  1433,8322
 อาจารย์ศวรรธน์ จันทนา  1490
 อาจารย์ขุนแผน ตุ้มทองคำ  1607
 อาจารย์นภาพร ตุ้มทองคำ  8322

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314