เมนูหลัก

อาจารย์-ประจำสาขาวิชาเอกการประมง

 
 
 
     
       
       
       
       

ชื่อ : นายปิยพงศ์ บางใบ

สาขาวิชาเอก : เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต - เกษตรศาสตร์

ตำแหน่ง : อาจารย์(ข้าราชการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : 299 หมู่ 2 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

วุฒิการศึกษา :

  - (วท.ม.) ส่งเสริมการเกษตร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

  - (วท.บ.) การประมง : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

 

 

     
       
       
 
     
       

ชื่อ : นายธนภัทร วรปัสสุ

สาขาวิชาเอก : เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต - เกษตรศาสตร์

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อาคาร17

วุฒิการศึกษา :

   - (วท.ม.) เทคโนโลยีการประมง : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

   - (วท.บ.) การประมง : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

 

  

     
       
       
 
     
       

ชื่อ : นางสาวพรทิศา ทองสนิทกาญจน์

สาขาวิชาเอก : เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต - เกษตรศาสตร์

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อาคาร17

วุฒิการศึกษา :

   - (วท.บ.) ประมง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

   - (วท.ม.) เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click