เมนูหลัก

อาจารย์-ประจำสาขาวิชาเอกการประมง

 

 
 

 
 
   

  ชื่อ : อาจารย์ปิยพงศ์ บางใบ

  สาขาวิชาเอก : เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต - เกษตรศาสตร์

  ตำแหน่ง : อาจารย์(ข้าราชการ)

  ที่อยู่ปัจจุบัน : 299 หมู่ 2 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

  วุฒิการศึกษา :

    - (วท.ม.) ส่งเสริมการเกษตร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

    - (วท.บ.) การประมง : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

  อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  งานวิจัย > click

 

 
 

 
 
   
 ชื่อ : อาจารย์ธนภัทร วรปัสสุ

สาขาวิชาเอก : เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต - เกษตรศาสตร์

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อาคาร17

วุฒิการศึกษา :

   - (วท.ม.) เทคโนโลยีการประมง : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

   - (วท.บ.) การประมง : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

 
 

 
 
   
  ชื่อ : อาจารย์พรทิศา ทองสนิทกาญจน์

  สาขาวิชาเอก : เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต - เกษตรศาสตร์

  ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

  ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อาคาร17

  วุฒิการศึกษา :

     - (วท.บ.) ประมง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

     - (วท.ม.) เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  งานวิจัย > click