เมนูหลัก

อาจารย์-ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

 
 
 
     
 
 

 

 

 

 
     

ชื่อ : นางสาวสุชิรา นวลกำแหง

สาขาวิชา: เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์(ข้าราชการ)

ตำแหน่งบริหารหลักสูตร : ประธานกรรมการ

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/3

วุฒิการศึกษา :

   - (คอ.ม.) โยธา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

   - (วศ.บ.) วิศวกรรมโยธา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

 

 

     
       
     

ชื่อ : นายณัฐพล ภู่ระหงษ์

สาขาวิชา : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ตำแหน่งบริหารหลักสูตร : รองประธานกรรมการ

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/2

วุฒิการศึกษา :

   - (วท.ม.) วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหาร

     ลาดกระบัง

   - (วศ.บ.) วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง : มหาวิทยาลัยนเรศวร

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

 

 

     
 
     
     

ชื่อ : ดร.เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์

สาขาวิชา: เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ตำแหน่งบริหารหลักสูตร : กรรมการ

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง(หลังเก่า)

วุฒิการศึกษา :

   - (วศ.ด.) วิศวกรรมศาสตร์ดุษฏีบัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   - (วศ.ม.) วิศวกรรมโยธา M.Eng Civil Engineering : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   - (วศ.บ.) วิศวกรรมโยธา B.Eng Civil Engineering : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

 

 

     
 
     
     

 ชื่อ : นายเดชา ด้วงมาก

สาขาวิชา: เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ตำแหน่งบริหารหลักสูตร : กรรมการ

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/3

วุฒิการศึกษา :

   - (คอ.ม.) วิศวกรรมโยธา

   - (คบ.) อุตสาหกรรมศิลป์

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

 

 

     
 
     
     

ชื่อ : นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม

สาขาวิชา: เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ตำแหน่งบริหารหลักสูตร : กรรมการและเลขานุการ

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/3

วุฒิการศึกษา :

   - (วศ.ม.) วิศวกรรมโยธา สาชาวิศวกรรมโครงสร้าง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   - (วศ.บ.) วิศวกรรมโยธา : มหาวิทยาลัยนเรศวร

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

 

 

     
 
     
     
 ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ส.ท.ดร.พิศุทธิ์ บัวเปรม

สาขาวิชา: เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์(ข้าราชการ) 

ตำแหน่งบริหารหลักสูตร : ผู้ช่วยเลขานุการ

ที่อยู่ปัจจุบัน :อาคาร 17 / อาคาร 18/3

วุฒิการศึกษา :

   - ปริญญาตรี พ.ศ.2534  อุตสาหกรรมศิลป์ ( กศ.บ. ) : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   - ปริญญาโท พ.ศ.2537  อุตสาหกรรมศึกษา ( กศ.ม. ) : มหาวิทยาลัยนเรศวร 

    - ปริญญาเอก พ.ศ.2553 บริหารการศึกษา ( ปร.ด. ) : มหาวิทยาลัยภาคตะวันออก

      เฉียงเหนือ  จ.ขอนแก่น

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click