เมนูหลัก

อาจารย์-ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

 
 
 
     
 
 

 

 

 

 
       

ชื่อ : อาจารย์สุชิรา นวลกำแหง

สาขาวิชา: เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์(ข้าราชการ)

ตำแหน่งบริหารหลักสูตร : ประธานกรรมการ

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/3

วุฒิการศึกษา :

   - (คอ.ม.) โยธา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

   - (วศ.บ.) วิศวกรรมโยธา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

 

 

     
       
       

ชื่อ : อาจารย์ณัฐพล ภู่ระหงษ์

สาขาวิชา : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ตำแหน่งบริหารหลักสูตร : รองประธานกรรมการ

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/2

วุฒิการศึกษา :

   - (วท.ม.) วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหาร

     ลาดกระบัง

   - (วศ.บ.) วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง : มหาวิทยาลัยนเรศวร

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

 

 

     
 
     
       

ชื่อ : ดร.เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์

สาขาวิชา: เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ตำแหน่งบริหารหลักสูตร : กรรมการ

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง(หลังเก่า)

วุฒิการศึกษา :

   - (วศ.ด.) วิศวกรรมศาสตร์ดุษฏีบัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   - (วศ.ม.) วิศวกรรมโยธา M.Eng Civil Engineering : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   - (วศ.บ.) วิศวกรรมโยธา B.Eng Civil Engineering : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

 

 

     
 
     
       

 ชื่อ : อาจารย์เดชา ด้วงมาก

สาขาวิชา: เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ตำแหน่งบริหารหลักสูตร : กรรมการ

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/3

วุฒิการศึกษา :

   - (คอ.ม.) วิศวกรรมโยธา

   - (คบ.) อุตสาหกรรมศิลป์

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

 

 

     
 
     
       

ชื่อ : อาจารย์สุธิรา เบญจานุกรม

สาขาวิชา: เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ตำแหน่งบริหารหลักสูตร : กรรมการและเลขานุการ

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/3

วุฒิการศึกษา :

   - (วศ.ม.) วิศวกรรมโยธา สาชาวิศวกรรมโครงสร้าง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   - (วศ.บ.) วิศวกรรมโยธา : มหาวิทยาลัยนเรศวร

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

 

 

 

slotuntung slot untung