ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : นางสาวสุธิรา  เบญจานุกรม
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Miss. Sutera Benchanukrom
ตำแหน่ง : อาจารย์
หลักสูตร : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชา : เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
ประวัติการศึกษา : 
     - วศ.ม. วิศวกรรมโยธา สาชาวิศวกรรมโครงสร้าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     - วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

ประสบการณ์ด้านการวิจัย
หัวหน้าโครงการ
2557 การพัฒนาโปรแกรมการประมาณราคาวัสดุก่อสร้างงานอาคาร
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภท : ทั่วไป]
2556 การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ปริมาณงานและประมาณราคาโครงสร้างบ้านคอนกรีตเสริมเหล็ก
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภท : ทั่วไป]

ผู้ร่วมวิจัย
2562 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานราชการของฝ่ายกองช่างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ]
[หัวหน้าโครงการฯ : พิศุทธิ์  บัวเปรม  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2560 พัฒนาการประมาณราคางานก่อสร้าง สู่ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ]
[หัวหน้าโครงการฯ : เดชา  ด้วงมาก  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2560 ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานราชการฝ่ายกองช่างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น]
[หัวหน้าโครงการฯ : พิศุทธิื  บัวเปรม  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2558 ความหลากหลายรูปแบบการสร้างบ้านพักอาศัยตามภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีความเสี่ยงต่อภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ (กรณีศึกษาชุมชนบ้านนกงาม ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์)
[แหล่งทุน : สกอ.]
[หัวหน้าโครงการฯ : เดชา  ด้วงมาก  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]

บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
2564 Determination of the secondary bending stress in cold-formed steel connection
Apai Benchaphong, Rattanasak Hongthong, Sutera Benchanukrom and Nirut Konkong
[แหล่งตีพิมพ์ : วารสาร Journal of Current Science and Technology, 2021, Vol.11 No.2. pp. 287–298.]
2564 Stiffness prediction for bolted moment-connections in cold-formed steel trusses
Apai Benchaphong, Rattanasak Hongthong, Sutera Benchanukrom and Nirut Konkong
[แหล่งตีพิมพ์ : วารสาร Engineering Review, 2021, Vol.41 No.1. pp. 1-15.]
2562 Investigation of Monotonic and Cyclic Behavior of Soft Clay Using Direct Simple Shear Apparatus.
Sutera Benchanukrom, Chitsirin Lailak and Nirut Konkong
[แหล่งตีพิมพ์ : วารสาร Engineering Transactions 67(3) 2019 : 369-386 ISSN : 0867-888X, 2450-8071]
2562 Experimental and theoretical study on screwed connections in cold-formed steel structure.
Rattanasak Hongthong,
Apai Benchaphong, Sutera Benchanukrom and Nirut Konkong
[แหล่งตีพิมพ์ : วารสาร Engineering Transactions 2019, Vol.67, No.4. pp 558-577.]

บทความวิจัยที่ได้รับการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ
2564 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานราชการของฝ่ายกองช่างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
พิศุทธิ์  บัวเปรม, สุชิรา นวลกำแหง และสุธิรา เบญจานุกรม
[แหล่งตีพิมพ์ : รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 52 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 แบบออนไลน์. หน้าที่ 475-482.]
2563 การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการปรับปรุง ทางจราจร  ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ธีรนัย  ขัติยวงศ์, ปวรรัตน์  บุตรจันทร์, พิศุทธิ์  บัวเปรม, สุชิรา  นวลกำแหง และสุธิรา  เบญจานุกรม
[แหล่งตีพิมพ์ : รายงานสืบเนื่องจากการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัอุดรธานี ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. หน้าที่ 4474-4484.]