ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวณัฐรินทร์  ศิริรัตนนันท์
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Miss Nuttarin  Sirirustananun
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
วิชาเอก : การจัดการการเกษตร
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
ประวัติการศึกษา : 
     
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การประมง) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
     - วิทยาศาสตรบัณฑิต (การประมง) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา

ประสบการณ์ด้านการวิจัย
หัวหน้าโครงการ
2565 การใช้หนอนแมลงวันลายสดเสริมอาหาร เม็ดสำเร็จรูปในการเลี้ยงลูกปลาดุก 
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)] 
[ผู้อำนวยการแผนฯ : รัตนากร แสนทำพล   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2565 ผลของเอนไซม์โบรมีเลนและเอนไซม์ปาเปนในการย่อยวัตถุดิบเพื่อพัฒนาสูตรอาหารปลาดุกลูกผสมแบบลดต้นทุน
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)]
2563 การเพาะเลี้ยงไข่น้ำเพื่อการบริโภค และนำไปใช้ประโยชน์ในการลดต้นทุนค่าอาหารปลา
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)]
2561 คุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำของอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ]
2560 การเลี้ยงลูกปลานิลด้วยไข่น้ำร่วมกับอาหารเม็ดสำเร็จรูปปลาดุกในบ่อวงซีเมนต์เพื่อช่วยลดต้นทุนค่าอาหารปลา
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น]
2558 ความหนาแน่นที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายเตา และความสามารถในการดูดซึมปริมาณแอมโมเนียที่ละลายในน้ำ
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น]
2557 สัดส่วนที่เหมาะสมของการใช้แหนสดร่วมกับอสหารเม็ดสำเร็จรูปในการเลี้ยงลูกปลานิล
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : นักวิจัยรุ่นใหม่]
2555 ความหลากหลายของปลาในอ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ระหว่างเดือนมิถุนายน 2555 ถึงกันยายน 2555  
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ทั่วไป]

ผู้ร่วมวิจัย
 
2565 การบูรณาการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาดุก เชิงพาณิชย์ เพื่อเป็นอาหารสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)]
[หัวหน้าโครงการฯ : รัตนากร แสนทำพล   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2565 ศักยภาพทรัพยากรทางน้ำเพื่อการพัฒนาการประมงในเขตลุ่มน้ำป่าสักตอนบนอย่างยั่งยืนของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)]
[หัวหน้าโครงการฯ : ธนภัทร วรปัสสุ   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2564 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำอินทรีย์และเพิ่มพื้นที่การผลิตสัตว์น้ำอินทรีย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้แบรนด์ Agw farm organic. 
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์] [ประเภททุน : แหล่งทุนภายนอก โครงการ Pre Talent Mobility]
[หัวหน้าโครงการฯ : ธนภัทร วรปัสสุ   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2562  การศึกษาคุณภาพน้ำและความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืช ในอ่างเก็บน้ำรัตนัย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ]
[หัวหน้าโครงการฯ : พรทิศา ทองสนิทกาญจน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2562  ความหลากชนิดของปลาในเขตลุ่มน้ำเข็ก
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ]
[หัวหน้าโครงการฯ : ธนภัทร วรปัสสุ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]        
2560  การอนุรักษ์ แนวทางการใช้ประโยชน์และการพัฒนามันพื้นเมืองสกุล Dioscorea sp. สู่อุตสาหกรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ]
[หัวหน้าโครงการฯ : นุชจรี สิงห์พันธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
 2560 การพัฒนาอินเทอร์เน็ทออฟทิงส์ เพื่อวินิจฉัย และป้องกันการเกิดโรคในไก่ไข่ของกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ]
[หัวหน้าโครงการฯ : ธนภัทร วรปัสสุ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]

บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
 
 
2565 Nuttarin Sirirustananun, Chonnikan Phimthong and Tanyarat Numpet. 2022. “Utilization of Hydroponic Fertilizer for Watermeal Cultivation and an Investigation of the Suitability of the Fresh Watermeal (Wolffia arrhiza (L.)) Supplement for Tilapia Rearing” Egyptian Journal of Aquatic Biology and Fisheries. Volume 26, No. 1. pp 217 – 228.
2564 Sirirustananun, N. and Jongput, B. 2021. “Appropriate stocking density for growth of watermeal (Wolffia arrhiza) and its efficiency of total ammonia nitrogen removal”. International Journal of Agricultural Technology 2021 Vol. 17(1). pp 325-336.
 2563 คุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำของอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์
ณัฐรินทร์  ศิริรัตนนันท์ 
[แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2563 ISSN : 0125-8850 (อยู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1)]
 2561 Appropriate proportion of water meal (Wolffia arrhiza (L)) and commercial diet in combined feeding for tilapia fingerlings rearing
Nuttarin  Sirirustananun 
[แหล่งตีพิมพ์ : วารสาร International Journal of Agricultural Technology ฉบับเดือน มีนาคม 2561]
2559  The suitable stocking density to growth of macroalgae Spirogyra spp. And its ability of ammonia nitrogen removal
Nuttarin  Sirirustananun 
[แหล่งตีพิมพ์ : Journal of Agricultural Technology 2016 Vol.12 (3) : 533-543]
2558  ปริมาณสารอาหารในน้ำและการเจริญเติบโตของสาหร่ายเตาในแหล่งน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์
ณัฐรินทร์  ศิริรัตนนันท์1, พิพัฒน์  ชนาเทพาพร2
[แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2558 อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (ISSN 0125-8850)]
 2558 สัดส่วนที่เหมาะสมของการใช้แหนเล็ก (Lemna perpusilla) ร่วมกับอาหารเม็ดสำเร็จรูปในการเลี้ยงดูลูกปลานิล
ณัฐรินทร์  ศิริรัตนนันท์1, นาฏลดา  ฝักฝ่าย2
[แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2558 อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (ISSN 1905-7393)]
 2554 Dietary administration of a Gracilaria tenuistipitata extract enhance the immune response and resistance against Vibrio alginolyticus and white spot syndrome virus in the white shrimp Litopenaeus vannamei  
Nuttarin Sirirustananun1, Jiann-ChuChen2, Yong-ChinLin3, Su-TuenYeha4, Chyng-HwaLiou5, Li-LiChen6, Su SingSim7, Siau LiChiew8
[แหล่งตีพิมพ์ : fish&shellfish immunology Journal Volume 31, Issue 6, December 2011, Pages 848-855]

บทความวิจัยที่ได้รับการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
 2560 ผลของไคโตซานต่อการเจริญเติบโตของปลาหมอ
ธนภัทร วรปัสสุ1, พรพิมล ผุยกัน2, ปิยพงศ์ บางใบ3, ณัฐรินทร์ ศิริรัตนันท์4, พรทิศา ทองสนิทกาญจน์5
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6 26 - 27 มกราคม 2560 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา]
 2560 การเสริมเมล็ดมะขามในอาหารปลานิล
พรทิศา ทองสนิทกาญจน์1, ธนภัทร วรปัสสุ2, ณัฐรินทร์ ศิริรัตนันท์3
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10 วันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2560]
2559 การเสริมโปรตีนเซริซินในอาหารปลานิลต่อระบบภูมิคุ้มกัน
พรทิศา ทองสนิทกาญจน์1, ณัฐรินทร์ ศิริรัตนันท์2, ธนภัทร วรปัสสุ3, อรพินท์ จินตสถาพร4
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 “งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]
2559 ผลของยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ต่อการเจริญเติบโตของปลาหมอ
ธนภัทร วรปัสสุ1, ณัฐรินทร์ ศิริรัตนันท์2
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 5 28 - 29 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา]
2558 ผลของฮอร์โมน 17 เบตา เอสตราไดออลต่อการแปลงเพศปลาหมอ
ธนภัทร วรปัสสุ1, ณัฐรินทร์ ศิริรัตนันท์2, กนกกรณ์  ชาญณรงค์3
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 9 "การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน : ความหลากหลายบนพื้นที่ชายแดน" วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี]

 

slotuntung slot untung