เมนูหลัก

 

 

ปรัชญา

ใฝ่รู้ สู้งาน ชำนาญกิจ

 

ปณิธาน

ใฝ่เรียนฝึกฝน ดำรงตนอย่างมีคุณธรรม นำความรู้สู่ท้องถิ่น

 

เอกลักษณ์(Identity)

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นแหล่งองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

 

อัตลักษณ์(Uniqueness)

บัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความรู้ สู้งาน

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นแหล่งองค์ความรู้ตามศาสตร์  พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 

พันธกิจ(Mission)  

1. การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์โดยใช้องค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

                                                                2. การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม และให้บริการวิชาการ

                                                                3. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

                                                                4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล

                                                                5. การพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่

                                                                6. การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

 

ค่านิยม (Value): AGTE

A = Ability เป็นผู้ที่มีความสามารถด้านเกษตร อุตสาหกรรม และนวัตกรรม

                                                                           G = Gracefulness มีความสง่างาม

                                                                           T = Teamwork มีการทำงานร่วมกัน

                                                                           E = Ethics มีจริยธรรม

 

 

slotuntung slot untung