เมนูหลัก

 

               คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดตั้งขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2542 ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2527 ซึ่งได้กำหนดให้วิทยาลัยครูขยายฐานะทางวิชาการให้สามารถเปิดสอนสาขาวิชาการอื่นๆ ได้
               เดิมคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็น “ภาควิชาเกษตรศาสตร์”ที่สังกัดอยู่ใน “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ต่อมาภาควิชาเกษตรศาสตร์ ได้เปลี่ยนเป็น “คณะเทคโนโลยีการเกษตร” มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินตนา สนามชัยสกุล เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรคนแรก ซึ่งคณะเทคโนโลยีการเกษตรรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนเพียง 2 โปรแกรมวิชา คือ 1) โปรแกรมวิชาเกษตรกรรม ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) วิชาเอกเกษตรกรรม และ2) โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) แบ่งเป็น 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาสัตวบาล สาขาวิชาพืชศาสตร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
               ในปี พ.ศ. 2547 ได้มีการย้ายโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม และโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ ซึ่งเดิมเป็นโปรแกรมวิชาที่สังกัดอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาไว้ที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งทำให้มีโปรแกรมเพิ่มขึ้นจากเดิม ดังนี้
                    - โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี
                    - โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 4 ปี
                    - โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 2 ปีหลัง ซึ่งประกอบด้วย 6 แขนงวิชา คือ เทคโนโลยีการผลิต ไฟฟ้า ก่อสร้าง อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม และการจัดการอุตสาหกรรม
               ในปี พ.ศ. 2550 ได้มีการอนุมัติให้เปิดหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 4 ปี คณะเทคโนโลยีการเกษตร จึงมีการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น ดังนี้
                    1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 5 สาขา ดังนี้ 1) สาขาเทคโนโลยีการผลิต 2) สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 3) สาขาเทคโนโลยีก่อสร้าง 4)สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ และ5) สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
                    2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย 4 สาขาดังนี้ 1) สาขาสัตวศาสตร์ 2) สาขาพืชศาสตร์ 3) สาขาการจัดการการเกษตร และ4) สาขาคหกิจการอาหาร
                    3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
               ในปีพ.ศ. 2551 ได้มีการแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญรัตน์ พิมพ์พาภรณ์ เป็นคณบดีคนที่ 2 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
               ในปี พ.ศ. 2555 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรและเสนอหลักสูตรใหม่ มีการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
                    1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
                         1.1 โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา ดังนี้
                            1.1.1 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
                            1.1.2 สาขาวิชาพืชศาสตร์
                            1.1.3 สาขาวิชาการจัดการการเกษตร
                            1.1.4 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
                    2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
                         2.1 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ประกอบด้วย 5 สาขาวิชา ดังนี้
                            2.1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
                            2.1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
                            2.1.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง
                            2.1.4 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
                            2.1.5 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
                         2.2 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
                   3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 ประกอบด้วย 2 สาขาวิชา ดังนี้
                        3.1 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
                        3.2 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
                   4. ร่วมจัดการเรียนการสอนระหว่างคณะครุศาสตร์กับคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
               ในปี พ.ศ. 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้เปลี่ยนชื่อคณะ จากเดิมชื่อ “คณะเทคโนโลยีการเกษตร” เป็น “คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” ตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 81 ก หน้า 33 วันที่ 26 สิงหาคม 2558 โดยมีอาจารย์สิบโท ดร.พิศุทธิ์ บัวเปรม เป็นคณบดี โดยสถานที่ตั้งของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อยู่ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
               ในปี พ.ศ. 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรและเสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่ โดยมีการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
                   1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) โดยความรับผิดชอบของ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี 4 ปี ซึ่งมีทั้งสิ้น 5 วิชาเอก ได้แก่
                        1.1 วิชาเอกสัตวศาสตร์
                        1.2 วิชาเอกพืชศาสตร์
                        1.3 วิชาเอกการจัดการการเกษตร
                        1.4 วิชาเอกคหกรรมศาสตร์
                        1.5 วิชาเอกเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ไม่เปิดรับนักศึกษา)
                   2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)โดยความรับผิดชอบของสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีซึ่งมีทั้งสิ้น 4 วิชาเอก ได้แก่
                        2.1 วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
                        2.2 วิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง
                        2.3 วิชาเอกเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
                        2.4 วิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
                   3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
                       สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
                   4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
                       สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
                   5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
                       สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ
                   6. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559
                       สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
               และในปีการศึกษา 2559 นี้ ได้มีการย้ายหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี จากคณะครุศาสตร์ มาสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
               ในปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ได้มีการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) วิชาเอกเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
               ในปีการศึกษา 2562 วิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรจากเดิมเป็นหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
               ในปีการศึกษา 2563 ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ) 3 สาขาวิชา ดังนี้
                    1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ได้พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานตาม มคอ.1 ในสาขาเทคโนโลยี)
                    2. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ได้พัฒนาปรับปรุงจากวิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
                    3. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ได้พัฒนาปรับปรุงจากวิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
               ในปีพ.ศ. 2563 ได้มีการปรับชื่อสาขาวิชา ชื่อวิชาเอก ให้สอดคล้องกับการบริหารหลักสูตรและบริหารบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จนถึงปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 10 หลักสูตร ดังนี้
                    1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
                        สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แยกเป็นแขนงวิชา ดังนี้
                        1.1 เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์)
                        1.2 เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์)
                        1.3 เกษตรศาสตร์ (การจัดการการเกษตร)
                        1.4 เกษตรศาสตร์ (คหกรรมศาสตร์)
                        1.5 เกษตรศาสตร์ (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
                   (ลำดับที่ 1- 5 เป็นแขนงวิชาจากหลักสูตรเก่าที่ยังมีนักศึกษาอยู่ในระบบ)
                        1.6 เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
                        1.7 เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
                        1.8 เกษตรศาสตร์ (การจัดการการเกษตรสมัยใหม่)
                        1.9 เกษตรศาสตร์ (การประมง)
                    (ลำดับที่ 6- 9 เป็นแขนงวิชาปรับปรุงจาก 1-3และ 5)
                        2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
                            - สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
                        3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี 4 ปี
                            - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
                        4. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
                            - สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
                        5. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
                            - สาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
                        6. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
                            - สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
                        7. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
                            - สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
                        8. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
                            - สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ
                        9. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
                            - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
                        10. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
                            - สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
                            - และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ระดับปริญญาตรี 5 ปี สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ยังมีนักศึกษาอยู่ในระบบ)
               ปัจจุบัน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งมี “อาจารย์เอราวัณ ชาญพหล” เป็นผู้บริหารในตำแหน่งคณบดี ได้ทำหน้าที่บริหารจัดการตามข้อบังคับและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี จำนวน 10 หลักสูตร โดยมีบุคลากรสายวิชาการจำนวน 60 คน บุคลากรสายสนับสนุนจำนวน 28 คน ร่วมกันดำเนินกิจกรรมและโครงการเพื่อให้พันธกิจของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บรรลุตามวัตถุประสงค์และตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยประชาคมของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้มีการกำหนดปรัชญา ปณิธาน เอกลักษณ์ อัตตลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ สำหรับเป็นแนวการบริหารจัดการในแต่ละด้าน 

 

 

                               

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314