เมนูหลัก

อาจารย์-ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

 

 

   

   
   
   
   
 

ชื่อ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์

สาขาวิชา : เทคโนโลยีการผลิต

หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/5

วุฒิการศึกษา :

- (ค.ม.) สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม

- (วท.บ.) เทคโนโลยีการผลิต : สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

 
           
   

   
   
   
   
 

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล

สาขาวิชา : เทคโนโลยีการผลิต

หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/5

วุฒิการศึกษา :

- (ค.อ.ม.) วิศวกรรมอุตสาหการ

- (ค.อ.บ.) วิศวกรรมอุตสาหการ

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

 
           
   

   
   
   
   
 

ชื่อ : อาจารย์ธนภัทร มะณีแสง

สาขาวิชา : เทคโนโลยีการผลิต

หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/5

วุฒิการศึกษา :

- (วศ.ม.) วิศวกรรมการจัดการ

- (วศ.บ.) วิศวกรรมอุตสาหการ

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

 
           
   

   
   
   
   
 

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย เครือผือ

สาขาวิชา : เทคโนโลยีการผลิต

หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/5

วุฒิการศึกษา :

- (วศ.ม.) วิศวกรรมวัสดุ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา

- (วศ.บ.) วิศวกรรมอุตสาหการ : สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กทม.

- (ค.อ.บ.) วิศวกรรมอุตสาหการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

- (ปวส.) ช่างเทคนิคการผลิต : วิทยาลัยเทคนิคตรัง

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

 
           
   

   
   
   
   
 

ชื่อ : อาจารย์ ดร.บุญสิน นาดอนดู่

สาขาวิชา : เทคโนโลยีการผลิต

หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/5

วุฒิการศึกษา :

(ค.อ.บ.) วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(วศ.ม.) วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยบูรพา
(วศ.ด.) เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

อีเมล์ : 

งานวิจัย > 

 
           

 

slotuntung slot untung