เมนูหลัก

อาจารย์-ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

 
 

 

     
     
       
       

ชื่อ : ว่าที่ร้อยตรี ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์

สาขาวิชา : เทคโนโลยีการผลิต

หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/5

วุฒิการศึกษา :

   - (ค.ม.) สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม

   - (วท.บ.) เทคโนโลยีการผลิต : สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

 

 

 

 

     
 
     
     

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล

สาขาวิชา : เทคโนโลยีการผลิต

หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/5

วุฒิการศึกษา :

   - (ค.อ.ม.) วิศวกรรมอุตสาหการ

   - (ค.อ.บ.) วิศวกรรมอุตสาหการ

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

 

 

     
 
     
     

ชื่อ : นายธนภัทร มะณีแสง

สาขาวิชา : เทคโนโลยีการผลิต

หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/5

วุฒิการศึกษา :

   - (วศ.ม.) วิศวกรรมการจัดการ

   - (วศ.บ.) วิศวกรรมอุตสาหการ

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

 

 

     
       
       
       
 
     
       
     

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย เครือผือ

สาขาวิชา : เทคโนโลยีการผลิต

หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/5

วุฒิการศึกษา :

   - (วศ.ม.) วิศวกรรมวัสดุ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา

   - (วศ.บ.) วิศวกรรมอุตสาหการ : สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กทม.

   - (ค.อ.บ.) วิศวกรรมอุตสาหการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

   - (ปวส.) ช่างเทคนิคการผลิต : วิทยาลัยเทคนิคตรัง

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

งานวิจัย > click