ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : ว่าที่ร้อยตรี ศักดิ์ศิริชัย  ศรีสวัสดิ์
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Action Sub LT. Saksirichai Srisawad
ตำแหน่ง : อาจารย์
หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชา : เทคโนโลยีการผลิต
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ประวัติการศึกษา : 
     - ปร.ด. การจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (กำลังศึกษา)
     - ค.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
     - วท.บ. เทคโนโลยีการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ประสบการณ์ด้านการวิจัย
หัวหน้าโครงการ
2564 การต่อยอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพมะขามจังหวัดเพชรบูรณ์สู่การใช้ประโยชน์จากแนวคิดเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน
[แหล่งทุน : วช.] [ประเภททุน : ทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม] 
2564 การออกแบบและประดิษฐ์ตัวจับยึดสำหรับการกรีดเนื้อมะขามหวาน
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่] 
2563 (โครงการวิจัยย่อย) การวิจัยและพัฒนาเครื่องแปรรูปมะขามอัดแท่งแบบชุดรองรับควบคุมได้สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มดวงทอง จังหวัดเพชรบูรณ์  
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)]  
[ผู้อำนวยการแผนฯ : ธงชัย เครือผือ   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2563 การออกแบบและพัฒนาเครื่องขึ้นรูปก้อนมะขามเปรี้ยวปรุงรส สำหรับกลุ่มผู้ผลิตมะขามจังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)]
2562 การจัดการเทคโนโลยีเครื่องรีดเส้นใยธรรมชาติ สำหรับกลุ่มเครื่องจักสาน อำเภอเขาค้อ : กรณีศึกษาบ้านนายาว ตำบลทุ่งสมอ จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ]
2562 การจัดการเทคโนโลยีเครื่องรีดเส้นใยธรรมชาติ สำหรับกลุ่มเครื่องจักสาน อำเภอเขาค้อ : กรณีศึกษาบ้านนายาว ตำบลทุ่งสมอ จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ]
2561 ความต้องการใช้เทคโนโลยีเครื่องฉีกก้านใบยาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีกับเกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ]
2561 การออกแบบและประดิษฐ์เครื่องตัดก้อนมะขามแปรรูปสำหรับวิสาหกิจชุมชนดวงทอง จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : แหล่งทุนภายนอก]
2560 (โครงการวิจัยย่อย) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการประดิษฐ์เสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ]
[ผู้อำนวยการแผนฯ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2559 การวิจัยและพัฒนาเครื่องฉีกก้านใบยาสำหรับกลุ่มเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ]
2558 การออกแบบและประดิษฐ์เครื่องฉีกก้านใบยาสำหรับกลุ่มเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น]
2556 การศึกษาสมรรถนะของชุดถอดรกมะขาม : กรณีศึกษามะขามหวานพันธุ์ประกายทอง
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ทั่วไป]
2554 ชุดอุปกรณ์ควบคุมการกรอกน้ำจิ้ม
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ทั่วไป]
2553 การพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างชุดถอดรกมะขาม
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ทั่วไป]
2553 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าห้องเรียนสายของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต ชั้นปีที่ 2
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : การเรียนการสอน]

บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
2564 Study on Microstructure though Scanning Electron Microscope from Welding Repair of Railway Surface 70 ponds / yards with Welding Electrodes E110-16G and E1-UM-350
Arawan Chanpahol and Saksirichai Srisawad
[แหล่งตีพิมพ์ : Pathumwan Academic Journal, Vol. 11, No. 31, May-August 2021. pp. 1-8. (TCI 1)]
2563 Design and Fabrication of Tobacco Leaf-stripping Machine to Enhance Economic Production of Farmers in Phetchabun Province.
ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์
[แหล่งตีพิมพ์ : วารสาร SNRU Journal of Science and Technology ปีที่ 12 ฉบับที่ 3. หน้าที่ 198-206. (TCI 1)]
2562 การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ช่วยห่อและมัดลูกประคบสมุนไพร
ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์
[แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562 ISSN : 1906-5337]

บทความวิจัยที่ได้รับการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
2563 อิทธิพลของพืชอาหารสัตว์ร่วมกับอาหารข้นเสริมด้วยละอองข้าวโพดที่มีต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของโคบราห์มันระยะรุ่น
ประธาน เรียงลาด1, ศักดิ์ศิริชัย  ศรีสวัสดิ์2
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย]
2563 การพัฒนาเครื่องขึ้นรูปและแม่พิมพ์ สำหรับผลิตสินค้าของที่ระลึกจังหวัดเพชรบูรณ์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
ธรรม์ณชาติ วันแต่ง1, สุวิมล เทียกทุม2, น้ำผึ้ง พูนวิวัฒน์3, ศักดิ์ศิริชัย  ศรีสวัสดิ์4
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 “เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ คอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น, กรุงเทพมหานคร.]
2561 การประยุกต์ใช้การประเมินความเสี่ยงสำหรับการพัฒนาเครื่องฉีกก้านใบยาสูบ
ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์1, เอราวัณ ชาญพหล2
[การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 8 - 9 มีนาคม 2561 ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์]
2561 การจัดการเทคโนโลยีการอบแห้งสมุนไพรว่านชักมดลูกด้วยเครื่องอบแห้งสองพลังงาน สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการสมุนไพรอบแห้ง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
บุษบากร คงเรือง1, ธนพล หัสดี2, ปัญญา เทียนนาวา3, ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์4
[การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยอุดมศึกษาระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 16 - 17 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี]
2560 สำรวจปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพของฝักมะขามหวานที่มีส่วนในการตัดสินใจ ออกแบบ สร้างแบบร่างต้นแบบการคัดแยกฝักมะขาม
ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์1, อนันตกุล อินทรผดุง2, ดุษณี ศุภวรรธนะกุล3 อเนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์4
[การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 10 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]
2560 การออกแบบและประดิษฐ์เครื่องหั่นสมุนไพรว่านชักมดลูกเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรในจังหวัดเพชรบูรณ์
บุษบากร คงเรือง1, ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์2, เอราวัณ ชาญพหล3  
[การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 10 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]
2559 การพัฒนาเครื่องคั่วข้าวใหม่ม้งแบบแนวนอน
ธรรม์ณชาติ  วันแต่ง1, ศักดิ์ศิริชัย  ศรีสวัสดิ์2, วิทยา  ทรงศิรินันทกุล3
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจำปี 2559 วันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2559]
2559 การศึกษาลักษณะทางกายภาพของใบยาสำหรับสร้างแบบงานต้นแบบในการฉีกก้าน
ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์1, เอราวัณ ชาญพหล2
[การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 “งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]
2559 การพัฒนาสารไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบบนวัสดุกันกระแทกเพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงน้ำดอกไม้หลังการเก็บเกี่ยว
บุษบากร คงเรือง1, ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์2, ธนภัทร  มะณีแสง3
[การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มิถุนายน 2559 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พระนครศรีอยุธยา ศูนย์หันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา]
2558 การออกแบบและสร้างเครื่องทำแบบหล่อแบบเปลือกสำหรับเป็นสื่อการเรียนการสอน
สุวิมล  เทียกทุม1, ศักดิ์ศิริชัย  ศรีสวัสดิ์2
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2 "งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]
2557 การออกแบบและพัฒนาเครื่องกรอกน้ำจิ้ม
ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์1, เอราวัณ ชาญพหล2, ธนภัทร  มะณีแสง3
[การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557]

อนุสิทธิบัตร
2563 เครื่องตัดก้อนมะขามแปรรูปแบบใช้ลวดตัด  
เลขที่สิทธิบัตร 16236
วันที่ประกาศสิทธิบัตร 5 พฤษภาคม 2563

ผลงานที่ได้รับรางวัล
2554 รางวัลชมเชยสิ่งประดิษฐ์ เครื่องถอดรกมะขาม ในงานเทคโนโลยี 2554 โดยบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 11- 12 มิถุนายน 2554 ณ ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพค เมืองทองธานี