ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : นายอมรรัตน์  ฉิมพลีนภานนท์
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mr.Amornrut Chimpleenapanont
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หลักสูตร : ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
ประวัติการศึกษา : 
   
 - กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
     - ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ไฟฟ้า – อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยครูพระนคร

 

ประสบการณ์ด้านการวิจัย
หัวหน้าโครงการ
2562 ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เน้นสมรรถนะวิชาเครื่องใช้ไฟฟ้า เรื่อง เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้แสงสว่าง
[แหล่งทุน : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]
2553 ผลของการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมกลุ่มเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเรื่องการสื่อสารในงานอุตสาหกรรม ในรายวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2, 4 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : การเรียนการสอน]
2552 การสร้างเว็บเบสอินตรั๊คชั่น เรื่อง หุ่นยนต์อุตสาหกรรม วิชาคอมพิวเตอร์ในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ทั่วไป]

ผู้ร่วมวิจัย
2551 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำเร็จรูปสำหรับผู้สอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ทั่วไป]  
[หัวหน้าโครงการฯ : นายสมคิด ฤทธิ์เนติกุล   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]

บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
2560 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู้ผ่านเกมในวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยใช้ Cisco aspire networking academy edition
ศานต์ พานิชสิติ1, พิมพ์พรรณ ทิพยแสง2, อมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท์3, สุภาพร บางใบ4, ปัญญา เทียนนาวา5
[RMUTSB Acad. J. (HUMANTIES AND SOCIAL SCIENCE) 2(1)]

ตำรา
2562 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
[ตำราผ่านการประเมินขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)]
slotuntung slot untung