เมนูหลัก

อาจารย์-ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

 

 

 
     
       
       
       
       
 
     

ชื่อ : ดร.สุวิชา พุทธารัตน์

สาขาวิชา : เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/4

วุฒิการศึกษา :

   - กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา :มหาวิทยาลัยนเรศวร

   - วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

 

 

     
       
       
 
     
       

ชื่อ : อาจารย์นฤมล วันน้อย

สาขาวิชา : เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/4

วุฒิการศึกษา :

   - วศ.ม. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า : สถาบันเทคโนโลยี

     พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

   - วศ.บ. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

 

 

     
       
       
 
     
       

ชื่อ : อาจารย์เสริมศักดิ์ ทิพย์วงศ์

สาขาวิชา : เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/4

วุฒิการศึกษา :

   - ค.อ.ม. ไฟฟ้า(ระบบไฟฟ้ากำลัง) : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

     พระนครเหนือ M.sci Electrical Technology

   - วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตขอนแก่น

อีเมล์ :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

 

 

 

 

     
       
   

 

 

 
       

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิสิต องอาจ

สาขาวิชา : เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/4

วุฒิการศึกษา :

   - ค.อ.ม. ไฟฟ้า(ระบบไฟฟ้ากำลัง) B.Sc. Master of Science in Tecnical Education

     (Electrical Technology) : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

   - วท.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

 

 

 
 
   
       
       
       

ชื่อ : อาจารย์สุชาติ เขียวนอก

สาขาวิชา : เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/4

วุฒิการศึกษา :

   - คอ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า

   - วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click