ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : นายเสริมศักดิ์  ทิพย์วงศ์
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Sermsak  Thipwong
ตำแหน่ง : อาจารย์
หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิชาเอก : เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ประวัติการศึกษา : 
     - วศ.บ. (ไฟฟ้ากำลัง) สภาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น
     - วศ.บ. (ไฟฟ้ากำลัง) สภาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น

ประสบการณ์ด้านการวิจัย
หัวหน้าโครงการ
2563 (โครงการวิจัยย่อย) การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีการอบแห้งแบบป้องกันรังสีพลังงานทางเลือก ต้นทุนต่ำ สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มดวงทอง จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)]
[ผู้อำนวยการแผนฯ : ธงชัย เครือผือ   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2563 การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องบรรจุ ก๊าซชีวภาพสำหรับเครื่องทำความร้อนในอุตสาหกรรมการแปรรูปมะขามจังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)]
2561 (โครงการวิจัยย่อย) การออกแบบและพัฒนาเครื่องอัดเพลาะไม้ไผ่ควบคุมอุณหภูมิสำหรับผลิตแผ่นไม้ประกอบในอุตสาหกรรมไม้ไผ่ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ]
[ผู้อำนวยการแผนฯ : ขุนแผน ตุ้มทองคำ   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2560 (โครงการวิจัยย่อย) การสำรวจระบบป้องกันและตรวจวัดการรั่วของกระแสไฟฟ้าในแต่ละครัวเรือนของชุมชน ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก เพชรบูรณ์เพื่อประเมินความเสี่ยง และเสนอแนะแนวทางป้องกัน
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ]
[ผู้อำนวยการแผนฯ : นฤมล วันน้อย   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2558 การสืบสานพลังงานทดแทนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : การพัฒนาระบบรดน้ำอัตโนมัติจากเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อรดน้ำต้นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น]
2557 (โครงการวิจัยย่อย) การสร้างเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายสำหรับระบบเตือนภัยและเฝ้าระวังน้ำหลากของจังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พิจารณาผ่าน วช.]
[ผู้อำนวยการแผนฯ : เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2556 กังหันลมผลิตไฟฟ้าสำหรับการส่องสว่างภายนอกอาคาร
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ทั่วไป]
2555 ชุดโคมหลอดแอลอีดีสำหรับกังหันลมผลิตไฟฟ้า
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ทั่วไป]
2554 ชุดรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าสำหรับกังหันลมผลิตไฟฟ้า
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ทั่วไป]
2553 การพัฒนาทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยชุดฝึกการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : การเรียนการสอน]

บทความวิจัยที่ได้รับการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
2561 การศึกษาวิธีการประเมินความปลอดภัยทางไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ เพื่อสำรวจและสร้างความปลอดภัยสู่ชุมชน
เสริมศักดิ์  ทิพย์วงศ์1, นฤมล  วันน้อย2
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 13 21 - 22 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์]
2559 การสืบสานพลังงานทดแทนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : การพัฒนาระบบรดน้ำอัตโนมัติจากเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อรดน้ำต้นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
เสริมศักดิ์  ทิพย์วงศ์1, สุชาติ  เขียวนอก2, ศิริวรรณ  พลเศษ3
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 วันที่ 1 มีนาคม 2559 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง]
2558 การสร้างระบบเตือนภัยและเฝ้าระวังพิบัติของจังหวัดเพชรบูรณ์
เอนกพงศ์  ธรรมาธิวัฒน์1, เสริมศักดิ์  ทิพย์วงศ์2, ณรงค์ศักดิ์  แพงสาย3, นิสิต  องอาจ4
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2 "งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]