เมนูหลัก

อาจารย์-ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

 

 

 
     
       
       
       
       

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญรอด ทองสว่าง (เกษียณอายุราชการ)

สาขาวิชา : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์(ข้าราชการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน :อาคาร 18/2

วุฒิการศึกษา :

   - (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลป์ ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

 

 

     
 
     
       
       
       
       

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฏิ์พนธ์ พรรณรัตนชัย

สาขาวิชา : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) 

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/2

วุฒิการศึกษา :

   - (ค.อ.ม.) ไฟฟ้า(อิเล็กทรอนิกส์)M.Sci Electrical Technology : มหาวิทยาลัย

     เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

   - (วท.บ.) เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม : สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

 

 

     
       
 
     
       
       

ชื่อ : นายโกศล พิทักษ์สัตยาพรต

สาขาวิชา : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/2

วุฒิการศึกษา :

   - (ค.อ.ม.) ไฟฟ้า(อิเล็กทรอนิกส์)M.sci Electrical Technology : มหาวิทยาลัย

     พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

   - (อ.ส.บ.) วิศวกรรมไฟฟ้า : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

 

 

   
     
     
     

ชื่อ : นายณัฐพล ภู่ระหงษ์

สาขาวิชา : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/2

วุฒิการศึกษา :

   - (วท.ม.) วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหาร

     ลาดกระบัง

   - (วศ.บ.) วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง : มหาวิทยาลัยนเรศวร

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click