เมนูหลัก

อาจารย์-ประจำสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ

 

 

 
     
       
       
       
       

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฏิ์พนธ์ พรรณรัตนชัย

สาขาวิชา : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ

หลักสูตร : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์(พนักงานมหาวิทยาลัย)

ที่อยู่ปัจจุบัน :อาคาร 18/2

วุฒิการศึกษา :

 • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

 

     
       
 
     
       
       

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกศล พิทักษ์สัตยาพรต

สาขาวิชา : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ

หลักสูตร : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/2

วุฒิการศึกษา :

 • ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

 

   
     
     
     

ชื่อ : อาจารย์ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์

สาขาวิชา : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ

หลักสูตร : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/2

วุฒิการศึกษา :

 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ไฟฟ้า สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

 

   
     
     
     

ชื่อ : อาจารย์ภัทธาวุธ วงศ์ศักดิ์

สาขาวิชา : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ

หลักสูตร : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/2

วุฒิการศึกษา :

 • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต

อีเมล์ : 

งานวิจัย > 

 

   
     
     
     

ชื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร.กานต์ อัมพานนท์ (สังกัดคณะครุศาสตร์)

สาขาวิชา : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ

หลักสูตร : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร คณะครุศาสตร์

วุฒิการศึกษา :

 • ปริญญาเอก การจัดการดุษฎีบัณฑิต การจัดการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • ปริญญาโท ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต เครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อีเมล์ :

งานวิจัย > 

 

 
 

 

   

 

slotuntung slot untung