ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : ดร.กฤษฏิ์พนธ์  พรรณรัตนชัย
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mr.Kritphon  Phanrattanachai
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิชาเอก : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
ประวัติการศึกษา : 
     - 2552  ค.อ.ม. สาขาวิชาไฟฟ้า  แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์
     - 2544  วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
     - 2540  ปวส. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (เทคนิคคอมพิวเตอร์) วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์
     - 2538  ปวช. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (เทคนิคคอมพิวเตอร์) วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

 
ประสบการณ์ด้านการวิจัย
หัวหน้าโครงการ
2562 การพัฒนาระบบประมวลผลภาพจากอากาศยานไร้คนขับ เพื่อการตรวจจับศัตรูทางการเกษตร
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ]
2559 การสร้างชุดผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับทดแทนพลังงานไฟฟ้าในระบบส่องสว่างเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคาร
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ]
2557 การสังเคราะห์และออกแบบวงจรกรองความถี่หลายหน้าที่โหมดกระแสที่ควบคุมได้แบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวงจรรวมแอนาล็อก
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ทั่วไป] 
2555 การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนสื่ออิเล็กทรอนิกส์วิชาการสื่อสารดาวเทียมสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : การเรียนการสอน] 
2555  (โครงการวิจัยย่อย) การพัฒนาชุดเพาะเลี้ยงไข่น้ำ
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พิจารณาผ่าน วช.]  
[ผู้อำนวยการแผนฯ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลณัฐ ฉัตรตระกูล   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2554  ชุดป้องกันนกด้วยแม่เหล็กเหลือใช้
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ทั่วไป] 
2554  การสร้างชุดเพาะเลี้ยงสาหร่ายเพื่อการผลิตไบโอดีเซล
[แหล่งทุน : สกอ.]  
2553 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาโดยการจัดคู่ดูแลกัน
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : การเรียนการสอน] 
2552 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อชั่งน้ำหนักน้ำนมดิบสำหรับสหกรณ์โคน นครบาลเพชรบูรณ์จำกัด
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ทั่วไป]  
2551 การพัฒนาเตาย่างไร้ควันสำหรับย่างไก่ข้าวเบือปี 2551  
[แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ] 
2550 การพัฒนาระบบน้ำมันดิบของสหกรณ์โคนม นครบาลเพชนบูรณ์จำกัดปี 2550  
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] 

ผู้ร่วมวิจัย
2562 การสืบค้นย้อนกลับผลผลิตข้าวไร่ลืมผัวและศักยภาพในการผลิตของเกษตรกรตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ]  
[หัวหน้าโครงการฯ : ว่าที่ร้อยตรี วรชัย ศรีสมุดคำ   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] 
2551 ศึกษาการผลิตผักโขมที่ปราศจากสารก่อนิ่ว (แคลเซียมออกซาเลต) โดยวิธีไฮโดรโพนิกส์เพื่อเป็นต้นแบบไปสู่ภาคธุรกิจ ปี 2551
[แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ]
[หัวหน้าโครงการฯ : รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจพร ศรีสุวรมาศ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
  
2564 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมสมรรถนะอาชีพช่างโทรคมนาคม
กฤษฏิ์พนธ์ พรรณรัตนชัย และ ธีรพงษ์  วิริยานนท์
[แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2564 หน้าที่ 116-128]
2558 CDCTA and OTA Realizations of a Multiphase Sinusoidal Oscillator 
Esteban Tlelo-Cuautle1, Luis Gerardo de la Fraga2, Kritphon Phanrattanachai3, Koson Pitaksuttayaprot4 
[IETE Technical Review 2015 Volume 32, 2015 - Issue 6]
2557 การสังเคราะห์ตัวควบคุมแบบ PI, PD และ PID โหมดกระแสโดยใช้ AD844 A Synthesis of Current-mode PI, PD และ PID Controllers Employing AD844  
เกรียงไกร สุยะ1, กฤษฏิ์พนธ์ พรรณรัตนชัย2, ชิติสรรค์ วิชิโต3, สมชาย ศรีสกุลเตียว4, ศักดิ์เดช สังคพัฒน์5
[วารสาร มทร.อีสาน ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2557 อยู่ในฐานข้อมูลของ TCI กลุ่มที่ 2 (ISSN 1960-215X)]

บทความวิจัยที่ได้รับการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
2563 การพัฒนาชุดควบคุมโรงเรือนระบบอัจฉริยะด้วยสมองกลฝังตัว
วรชัย  ศรีสสมุดคำ1, ณัฐพล  ภู่ระหงษ์2, กฤษฏิ์พนธ์  พรรณรัตนชัย3, ศรราม  ดอนม่วง4
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง "นวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาชุมชน" ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2563]
 2561 วงจรกำเนิดสัญญาณรูปคลื่นไซน์ชนิดควอเรนเจอร์โหมดกระแสที่ควบคุมได้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ VDTA
วรชัย  ศรีสสมุดคำ1, ณัฐพล ภู่ระหงษ์2, กฤษฏิ์พนธ์ พรรณรัตนชัย3, โกศล พักษ์สัตยาพรต4
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10ระหว่างวันที่ 26 - 29 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทร์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก]
 2560 การศึกษาศักยภาพการผลิตพืชอินทรีย์ ของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดเพชรบูรณ์ : ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์สู่ตลาด โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดเพชรบูรณ์
สมคิด  ฤทธิ์เนติกุล1, กฤษฏิ์พนธ์  พรรณรัตนชัย2, เทพ  เพียมะลัง3
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 วันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]
 2560 การสร้างชุดผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับทดแทนพลังงานไฟฟ้าในระบบส่องสว่างเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคาร
กฤษฏิ์พนธ์  พรรณรัตนชัย1, สมคิด ฤทธิ์เนติกุล2
[การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 10 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]
2560 การสร้างระบบเตือนอุทกภัยช่วงฤดูน้ำหลาก
ยศวรรธน์  จันทนา1, กฤษฏิ์พนธ์  พรรณรัตนชัย2, เทพ  เพียมะลัง3
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 วันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]
2559 รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวคุณภาพด้วยระบบสารสนเทศ
ยศวรรธน์  จันทนา1, กฤษฏิ์พนธ์  พรรณรัตนชัย2, เทพ  เพียมะลัง3
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 “งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]
2559 วงจรควอเดรเจอร์ออสซิลเลเตอร์โหมดกระแสโดยใช้ CDCTAs ที่สามารถควบคุมแอมปลิจูดด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
ยศวรรธน์  จันทนา1, กฤษฏิ์พนธ์  พรรณรัตนชัย2, โกศล  พิทักษ์สัตยาพรต3
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 วันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2559 ณ จังหวัดภูเก็ต]
2556 ICEAS-1835 MISO Current-mode Biquad Filter with Independent Control of Pole Frequency and Quality Factor  
Koson Pitaksuttayaprot1, Kritphon Phanrattanachai2, Winai Jaikla3
[Conference Program 2013’大阪 Osaka]
2555 Realization of Electronic Tunable Current-mode Quadrature Oscillator Based on Third Order Technique
Koson Pitaksuttayaprot1, Kritphon Phanrattanachai2
[Electrical Engneering Network 2012 of Rajamahgala University of Technology (EENET 2012)]

ตำรา
2560 การสื่อสารดาวเทียม
[ตำราผ่านการประเมินขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)]