ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : นายธนภัทร  วรปัสสุ
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mr.Thanaput  Worapussu
ตำแหน่ง : อาจารย์
หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
วิชาเอก : เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ประวัติการศึกษา : 
     - 
วท.ม. เทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
     - วท.บ. การประมง มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประสบการณ์ด้านการวิจัย
ผลงานวิจัย
2564 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำอินทรีย์และเพิ่มพื้นที่การผลิตสัตว์น้ำอินทรีย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ภายใต้แบรนด์ Agw farm organic
[แหล่งทุน : โครงการ Pre Talent Mobility]
2563 ผลของอาหารเสริมสมุนไพรไทยลดต้นทุนในการเลี้ยงปลานิลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : บูรณาการตามศาสตร์พระราชา] 
2562 ความหลากชนิดของปลาในเขตลุ่มน้ำเข็ก
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ]
2560 (โครงการวิจัยย่อย) ผลของการใช้เศษเหลือจากกระบวนการหมักมันสกุล Dioscorea sp. ด้วยยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ต่อการเจริญเติบโตและการตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันของปลาหมอ
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ]
[ผู้อำนวยการแผนฯ : นุชจรี สิงห์พันธ์   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2559 การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการเลี้ยงปลาหมอร่วมกับปลานิล
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ] 
2558 ผลของไคโตซานต่อการเจริญเติบโตของปลาหมอ
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น] 
2557 ผลของยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ต่อการเจริญเติบโตของปลาหมอ
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ทั่วไป]
2556 ผลของ 17 beta estradiol ต่อการแปลงเพศปลาหมอ
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ทั่วไป]

ผู้ร่วมวิจัย
2562 การศึกษาคุณภาพน้ำและความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืช ในอ่างเก็บน้ำรัตนัย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ]
[หัวหน้าโครงการฯ : พรทิศา ทองสนิทกาญจน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2562 การใช้ปลวกเสริมในการอนุบาลลูกอึ่งปากขวด
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ]
[หัวหน้าโครงการฯ : ปิยพงศ์ บางใบ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2561 ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง]
[หัวหน้าโครงการฯ : ปิยพงศ์ บางใบ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]

บทความวิจัยที่ได้รับการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
2562 รูปแบบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ปิยพงศ์  บางใบ1, สุภาพร  บางใบ2, ธนภัทร วรปัสสุ3
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 6 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี]
2560 ผลของไคโตซานต่อการเจริญเติบโตของปลาหมอ
ธนภัทร วรปัสสุ1, พรพิมล ผุยกัน2, ปิยพงศ์ บางใบ3, ณัฐรินทร์ ศิริรัตนันท์4, พรทิศา ทองสนิทกาญจน์5
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6 26 - 27 มกราคม 2560 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา]
2560 ผลของการใช้ปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินต่อมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
อิสระ  ตั้งสุวรรณ์1, การันต์ ผึ่งบรรหาร2, ธนภัทร วรปัสสุ3
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 26 - 27 มกราคม 2560]
2560 การเสริมเมล็ดมะขามในอาหารปลานิล
พรทิศา ทองสนิทกาญจน์1, ธนภัทร วรปัสสุ2, ณัฐรินทร์ ศิริรัตนันท์3
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10 วันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2560]
2559 การเสริมโปรตีนเซริซินในอาหารปลานิลต่อระบบภูมิคุ้มกัน
พรทิศา ทองสนิทกาญจน์1, ณัฐรินทร์ ศิริรัตนันท์2, ธนภัทร วรปัสสุ3, อรพินท์ จินตสถาพร
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 “งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]
2559 ผลของยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ต่อการเจริญเติบโตของปลาหมอ
ธนภัทร วรปัสสุ1, ณัฐรินทร์ ศิริรัตนันท์2
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 5 28 - 29 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา]
2558 ผลของฮอร์โมน 17 เบตา เอสตราไดออลต่อการแปลงเพศปลาหมอ
ธนภัทร วรปัสสุ1, ณัฐรินทร์ ศิริรัตนันท์2, กนกกรณ์  ชาญณรงค์3
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 9 "การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน : ความหลากหลายบนพื้นที่ชายแดน" วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี]
2554 ผลของพรีไบโอติกและไพรไบโอติกต่อการเจริญเติบโตและระบบภูมิคุ้มกันของปลานิลแปลงเพศ (Oreochromis niloticus)  
ธนภัทร วรปัสสุ
[แหล่งตีพิมพ์ : งานประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2554]