ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : นายปัญญา  เทียนนาวา
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mr.Punya Teannava
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หลักสูตร : ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ประวัติการศึกษา : 
   - กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
   - ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์) วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์

ประสบการณ์ด้านการวิจัย
ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
2559 การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิตขนมทองม้วนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านกุดกุ่ม ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ]​

หัวหน้าโครงการวิจัย
2562 การออกแบบและสร้างเครื่องร่อนดินทำความสะอาด หัวกระชายดำ สำหรับระบบการผลิตกระชายดำของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไพรไฮแลนด์ ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ]
2558 การศึกษาระบบการขนส่งด้วยรถไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยใช้วิธีแบบจำลองและเมตาฮิวริสติกอัลกอลิทึม
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น]
2554 (โครงการวิจัยย่อย) การท่องเที่ยวผจญภัยด้วยจักรเสือภูเขาโดยชุมชน
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พิจารณาผ่าน วช.]
[ผู้อำนวยการแผนฯ : เพ็ญจันทร์ สังข์แก้ว  คณะวิทยาการจัดการ]
2553 กังหันลมปั๊มน้ำ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : การเรียนการสอน]
2552 การพัฒนาเครื่องปอกข้าวหลาม
[แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (IRPUS)]
2551 วิจัยและพัฒนาเครื่องคั่วและปอกเปลือกอ่อนเม็ดถั่วลิสง
[แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (IRPUS)]

ผู้ร่วมวิจัย
2562 การจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีการอบแห้งกระชายดำ ด้วยพลังงานความร้อนร่วมของรังสีอินฟาเรดและลมร้อน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการอบแห้งกระชายดำของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไฮแลนด์ ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ]
[หัวหน้าโครงการฯ : นางสาวบุษบากร คงเรือง  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2559 การออกแบบและสร้างเครื่องคัดแยกขนาดละมุดเพลาหมุนวางคู่สำหรับเกษตรกรชาวสวนละมุด : กรณีศึกษาหมู่บ้านสวนละมุด ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ]
[หัวหน้าโครงการฯ : รองศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2557 โครงการพัฒนาเครื่องกรอก - ปอกข้าวหลาม
[ประเภททุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
[หัวหน้าโครงการฯ : นายวิทยา หนูช่างสิงห์  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]

บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
2560 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู้ผ่านเกมในวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยใช้ Cisco aspire networking academy edition
ศานต์ พานิชสิติ1, พิมพ์พรรณ ทิพยแสง2, อมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท์3, สุภาพร บางใบ4, ปัญญา เทียนนาวา5
[RMUTSB Acad. J. (HUMANTIES AND SOCIAL SCIENCE) 2(1)]

บทความวิจัยที่ได้รับการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
2561 การจัดการเทคโนโลยีการอบแห้งสมุนไพรว่านชักมดลูกด้วยเครื่องอบแห้งสองพลังงาน สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการสมุนไพรอบแห้ง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
บุษบากร คงเรือง1, ธนพล หัสดี2, ปัญญา เทียนนาวา3, ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์4 
[การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยอุดมศึกษาระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 16 - 17 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี"]
2559 การศึกษาระบบขนส่งด้วยรถไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
ปัญญา เทียนนาวา1, ธนภัทร มะณีแสง2, ขวัญนิธิ คำเมือง3
[การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 วันที่ 1 มีนาคม 2559 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง]
2558 การออกแบบและสร้างอุปกรณ์จับยึดหมุนเพลาในงานตัดแต่งด้วยแท่นตัดไฟเบอร์
ปัญญา เทียนนาวา1, หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ2
[การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3" สหวิทยาการ งานวิจัย และนวัตกรรมอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน วันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช]

ทรัพย์สินทางปัญญา
2548 ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2548) "เครื่องผสมและกรอกดินใส่ถุงเพาะชำ”เลขที่อนุสิทธิบัติ 3629 

ผลงานที่ได้รับรางวัล
2552 การพัฒนาเครื่องปอกข้าวหลาม รางวัลที่ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้น
2551 รางวัลชมเชย สาขาวิศวกรรมศาสตร์ละเทคโนโลยี การแข่งขันโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 8 TIA “เครื่องปลอกข้าวหลาม”
2549 รางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์ “เครื่องจักกก”
2549 รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์ “เครื่องผสมและกรอกดินใส่ถุงเพาะชำ”